Ταμείο Υποδομών & Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, αποδεικνύοντας την έμπρακτη υποστήριξη της στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, συμμετέχει στο Ταμείο Υποδομών (Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF), με σκοπό να κινητοποιήσει επενδύσεις σε υποδομές συνολικού ύψους €650 εκατ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνέστησε το Ταμείο Υποδομών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» και από τις επιστροφές από επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA. Η ΕΤΕπ έχει αναλάβει τη συνολική διαχείριση του Ταμείου.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει μέσω του Ταμείου έργα «καθαρής» ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εγκαταστάσεις βιοαερίου και βιομάζας και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Επίσης θα εξεταστούν νέες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

H νέα πρωτοβουλία θα κινητοποιήσει επενδύσεις που αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, όπως βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα, εγκαταστάσεις για εκπαιδευτική ή πολιτιστική χρήση, κατασκευή, επέκταση, αναβάθμιση ή ανακαίνιση ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. ιαματικές πηγές, μαρίνες, συνεδριακοί χώροι).

Τόσο φορείς του δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα μπορούν να υποβάλουν αιτήματα χρηματοδότησης εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ακολουθεί η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο.


Το Ταμείο Υποδομών είναι μια πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί με τη συνεργασία του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Χρηματοδοτείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης/ Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ και της ΕΤΕπ, με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση σε συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Φορείς.