Πειραιώς Leasing Αναπτυξιακό

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει ευέλικτες λύσεις Leasing για να αποκτήσουν τον επαγγελματικό εξοπλισμό οι δικαιούχοι των δράσεων ΕΣΠΑ 2021 -2027:

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιου εξοπλισμού (μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, λοιπός εξοπλισμός)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
 • Κυμαινόμενο βάσει 
  Euribor 3Μ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ελάχιστη αξία εξοπλισμού €20.000 πλέον ΦΠΑ
 • Διάρκεια: 3 έως 5 έτη
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιου εξοπλισμού (μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, λοιπός εξοπλισμός)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Με μηνιαίες δόσεις
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
 • Κυμαινόμενο βάσει 
  Euribor 3Μ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Ελάχιστη αξία εξοπλισμού €20.000 πλέον ΦΠΑ
 • Διάρκεια: 3 έως 5 έτη

Πλεονεκτήματα Leasing Εξοπλισμού

 • Ο μισθωτής αποκτά τον αναγκαίο εξοπλισμό χωρίς να δεσμεύονται κεφάλαιά του
 • Χρηματοδοτείται σημαντικό ποσοστό της αξίας του εξοπλισμού και του ΦΠΑ

Χαρακτηριστικά

Το Leasing αποτελεί την πιο σύγχρονη και αποτελεσματική λύση απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων. Απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις πάσης φύσεως και νομικής μορφής καθώς και ιδιώτες, που επιθυμούν την απόκτηση καινούργιου εξοπλισμού, χωρίς τη δέσμευση των κεφαλαίων τους.

Το leasing είναι μία σύμβαση μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών:

 • της εταιρείας leasing
 • του μισθωτή

Με την υπογραφή της σύμβασης ο μισθωτής έχει άμεσα στην διάθεσή του τον κινητό εξοπλισμό που επιθυμεί.

Αντικείμενο

Εξοπλισμός (μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, λοιπός εξοπλισμός)

Κατάσταση εξοπλισμού

Καινούργιος

Σύμβαση leasing

Διάρκεια: 3 έως 5 έτη

Κυριότητα: Καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης πλήρης κυριότητα της Πειραιώς Leasing ενώ μετά την εξόφληση η κυριότητα μεταβιβάζεται στον μισθωτή.

Μισθώματα: Τα μισθώματα είναι κυμαινόμενα μηνιαία, σε σχέση με τη διακύμανση του μεσοσταθμικού Euribor τριμήνου του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.

Εξαγορά: Ορίζεται ως συμβολικό τίμημα εξαγοράς τα € 10

Ασφάλιση: Ο πελάτης – μισθωτής έχει την υποχρέωση να ασφαλίσει το εκάστοτε πάγιο, με δικαιούχο του ασφαλίσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης την Πειραιώς Leasing. Σε συνεργασία με την Πειραιώς Agency Solutions υποβάλλεται πρόταση ασφάλισης στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.

Πώς θα το αποκτήσετε

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική και τους όρους χορήγησης του προϊόντος επικοινωνήστε με την Πειραιώς Leasing MAE στο 210-7760600, fax 210-7760899.