Πράσινη Χρηματοδότηση

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που επιθυμούν να επενδύσουν στην πράσινη επιχειρηματικότητα
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το

  Euribor 1Μ / 3Μ

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κατάλληλων για Αυτοπαραγωγή με Συμψηφισμό Ενέργειας (Net Metering), σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συνδυάζει λύσεις χρηματοδότησης και ασφάλισης.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5εκ τζίρο) που επιθυμούν να επενδύσουν στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Net Metering με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας μέσω του συμψηφισμού παραγόμενης- καταναλισκόμενης ενέργειας
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το

  Euribor

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για την προεξόφληση εγκεκριμένης επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων Ε.Σ.Π.Α. ή/και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Η εξόφληση του κεφαλαίου γίνεται με μία δόση, η οποία καταβάλλεται στη λήξη του δανείου
  • Οι τόκοι καταβάλλονται ανά μήνα ή τρίμηνο
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το

  Euribor 1Μ / 3Μ

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος χάριτος μέχρι 35 μήνες αναλόγως της συχνότητας δόσεων του δανείου (μηνιαίες / τριμηνιαίες)
  • Πρόωρη ολική η μερική αποπληρωμή χωρίς ποινή
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) τα οποία εντάσσονται σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ή/και άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που έχουν υπαχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το

  Euribor 1Μ / 3Μ

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος χάριτος μέχρι 2 έτη, αναλόγως του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης της επένδυσης.
  • Πρόωρη ολική ή μερική αποπληρωμή χωρίς ποινή
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Δυνατότητα έκδοσης:

  Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης προς ΔΕΔΔΗΕ

  Εφόσον το Φ/Β εντάσσεται σε διαδικασία διαγωνισμού:

  Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής προς ΡΑΕ

  Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης προς ΡΑΕ

 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ. τζίρο) που θα επιθυμούν να επενδύσουν στην πράσινη επιχειρηματικότητα
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ύψος και Διάρκεια αναλόγως σκοπού εκδόσεως της Ε/Ε
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο για την για την κάλυψη αναγκών για αντικατάσταση ή ανανέωση πάγιου εξοπλισμού του Φωτοβολταϊκού Σταθμού για αύξηση της παραγωγικότητας.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
   (έως €2,5 εκ. τζίρο)
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το

  Euribor 1Μ / 3Μ

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Μεσομακροπρόθεσμο Δάνειο για την χρηματοδότηση εργασιών και εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης ή/και την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών για συμψηφισμό ενέργειας (net metering).
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
   (έως €2,5 εκ. τζίρο)
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το

  Euribor

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης για την για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Σταθμού. Εφάπαξ εκταμίευση & προκαθορισμένο πλάνο αποπληρωμής.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
   (έως €2,5 εκ. τζίρο)
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με ισόποσες μηνιαίες ή τριμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το

  ΒΕΧ

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Περίοδος Χάριτος μέχρι 1 χρόνο
  • Πρόωρη αποπληρωμή χωρίς ποινή
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για την αγορά επαγγελματικού e-car ή/και υβριδικού αυτοκινήτου και την αγορά σταθμού φόρτισης.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
   (έως €2,5 εκ. τζίρο)
 • ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το

  EUR 1M

 • ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Μέχρι 6 μήνες Περίοδος Χάριτος
  • Συνοδευτικές υπηρεσίες όπως ασφαλιστική κάλυψη