Υπηρεσία Φύλαξης Επενδυτικού Χρυσού


Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει, από τον 2010, την υπηρεσία Φύλαξης Επενδυτικού Χρυσού, η οποία γίνεται στις ειδικές εγκαταστάσεις της Τράπεζας στην Αθήνα. Η υπηρεσία Φύλαξης προσφέρεται ανεξαρτήτως αν ο Επενδυτικός Χρυσός έχει προέλθει από την Τράπεζα, σε αυτή την περίπτωση όμως, είναι απαραίτητο να προηγηθεί η διαδικασία της εκτίμησης. Το κόστος φύλαξης βασίζεται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας.

Πλεονεκτήματα

  • Η υπηρεσία φύλαξης επενδυτικού χρυσού μειώνει τους κινδύνους παραλαβής, μεταφοράς, φύλαξης και ενδεχόμενης παράδοσης
  • Διευκολύνει την άμεση ρευστοποίηση
  • Εξασφαλίζει ότι η ποιότητα του Χρυσού δεν θα αλλοιωθεί λόγω φθοράς