Εργόσημο

Το Εργόσημο είναι υποχρεωτικό για την πληρωμή των εργαζομένων που απασχολείτε τακτικά ή περιστασιακά για ιδιωτικές εργασίες ή υπηρεσίες, όπως οικιακή καθαριότητα, ιδιαίτερα μαθήματα, φύλαξη παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων, μικροεπισκευές, κηπουρική και εργασίες γης. Εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω winbank web banking και εξαργυρώνεται από τον εργαζόμενό σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Από το πληρωτέο ποσό του Εργόσημου παρακρατούνται οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές (25% για το ΙΚΑ και 10% για τον ΟΓΑ), που στη συνέχεια αποδίδονται στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

Πώς εκδίδεται το Εργόσημο

Κάθε κανάλι winbank σάς δίνει οδηγίες:

Η έκδοση Εργόσημου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω winbank web banking,

 1.   Συνδεθείτε > ΠΛΗΡΩΜΕΣ > Έκδοση Εργόσημου


 2.   Επιλέξτε λογαριασμό χρέωσης.


 3.   Συμπληρώστε τα στοιχεία : του Εργοδότη (που μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο)

Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο συμπληρώνετε:
  • ΑΜΚΑ Εργοδότη
  • Επώνυμο Εργοδότη
  • ΑΦΜ Εργοδότη 
Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο συμπληρώνετε:
  • ΑΜΚΑ Εκπροσώπου Εταιρίας
  • Επώνυμο Εκπροσώπου Εταιρίας
  • Επωνυμία Εταιρίας
  • ΑΦΜ Εταιρίας 


 4.    Συμπληρώστε τα στοιχεία του Εργαζόμενου
  • Είδος παρεχόμενης εργασίας
  • Ασφαλιστικός φορέας
  • Πληρωτέο ποσό(πάνω από €5)


 5.    Δηλώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου θέλετε να λάβετε με e-mail τα 2 αντίτυπα του Εργόσημου που εκδίδετε μέσω winbank web banking. 6.    Εκτυπώστε τα 2 αντίτυπα του Εργόσημου που λαμβάνετε με e-mail:
  • Αντίτυπο για τον Εργοδότη
  • Αντίτυπο για τον Εργαζόμενο
Σε κάθε αντίτυπο αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εργαζόμενου, το πληρωτέο ποσό και η ημερομηνία έκδοσης του Εργόσημου.


 7.    Ζητήστε από τον εργαζόμενό σας να υπογράψει το Αντίτυπο για τον Εργοδότη. Η υπογραφή του βεβαιώνει ότι έλαβε το ΕΕργόσημο ώστε να μπορεί να το εξαργυρώσει. 8.    Δώστε στον εργαζόμενό σας το Αντίτυπο για τον Εργαζόμενο. Με αυτό το αντίτυπο μπορεί να εξαργυρώσει το ΕΕργόσημο μέσα στους επόμενους 4 μήνες.

Πώς εξαργυρώνεται το Εργόσημο

Η εξαργύρωση του Εργόσημου γίνεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς:

 • Από τον ίδιο τον εργαζόμενο
 • Μέσα σε 4 μήνες από την έκδοση του Εργόσημου


Για την εξαργύρωση, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει μαζί του:

 • Το Αντίτυπο για τον Εργαζόμενο που του έχετε δώσει. Στο αντίτυπο αυτό αναγράφονται όλα τα στοιχεία της πληρωμής – τα στοιχεία του εργοδότη και του εργαζόμενου, το πληρωτέο ποσό και η ημερομηνία έκδοσης του Εργόσημου
 • Ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης
Ο εργαζόμενος εισπράττει το καθαρό πληρωτέο ποσό, δηλαδή το ποσό που αναγράφεται στο Εργόσημο μείον τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές (25% για ΙΚΑ ή 10% για ΟΓΑ). Οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατούνται από την πληρωμή του, αποδίδονται στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.Εάν περάσουν 4 μήνες από την έκδοση του Εργόσημου και ο εργαζόμενος δεν το έχει εξαργυρώσει, λήγει η ισχύς του:

 • Ο εργαζόμενος χάνει το δικαίωμα να το εξαργυρώσει
 • Ο εργοδότης δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για άλλον εργαζόμενο
 • Το πληρωτέο ποσό πιστώνεται ολόκληρο στον ασφαλιστικό φορέα

Για να ακυρώσετε το Εργόσημο

Ακύρωση Εργόσημου μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε 3 μήνες από την έκδοσή του στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.

Βρείτε κοντινό κατάστημα 


Για την ακύρωση του Εργόσημου πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας και τα 2 αντίτυπα του Εργόσημου:

 • Αντίτυπο για τον Εργοδότη
 • Αντίτυπο για τον Εργαζόμενο
Ο υπάλληλος στο ταμείο κρατά τα 2 αντίτυπα και σας αποδίδει το συνολικό πληρωτέο ποσό που αναγράφεται στο Εργόσημο.