Παράδειγμα υπολογισμού ΣΕΠΠΕ για την «Olympiacos F.C. Visa»

Παράδειγμα υπολογισμού ΣΕΠΠΕ για την «Olympiacos F.C. Visa»

Επιτόκιο αγορών

15,95% + 0,6%

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθμ . Ζ1-699/2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 917/23.6.2010 τεύχος Β) και τις κατωτέρω παραδοχές ανέρχεται σε 22,35 %

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 15,95% + 0,6% εισφ. Ν.128/75 αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του θα διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών κατά +0,5 εκατοστιαία μονάδα, ΣΥΝΔΡΟΜΗ € 29, ΑΓΟΡΑ € 1.500 την 01/01/2013 ΕΚΔΟΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 31/01/2013, ΔΟΣΕΙΣ 12.

1η δόση 20/2/2013 € 174,69, 2η δόση 20/3/2013 € 143,96, 3η δόση 20/4/2013 € 142,24, 4η δόση 20/5/2013 € 140,52, 5η δόση 20/6/2013 € 138,79, 6η δόση 20/7/2013 € 137,07, 7η δόση 20/8/2013 € 135,34, 8η δόση 20/9/2013 € 133,62, 9η δόση 20/10/2013 € 131,90, 10η δόση 20/11/2013 € 130,17, 11η δόση 20/12/2013 € 128,45, 12η δόση 20/1/2014 € 126,72. Σύνολο € 1.663,47. Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ και το ποσό της συνολικής καταβολής που αναφέρονται παραπάνω, αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.Επιτόκιο ανάληψης μετρητών

19,15% + 0,6%

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθμ . Ζ1-699/2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 917/23.6.2010 τεύχος Β) και τις κατωτέρω παραδοχές ανέρχεται σε 26,30 %

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 19,15%+ 0,6% εισφ. Ν.128/75 αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του θα διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών κατά +0,5 εκατοστιαία μονάδα, ΣΥΝΔΡΟΜΗ € 29, ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ € 1.500 την 01/01/2013 ΕΚΔΟΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 31/01/2013, ΔΟΣΕΙΣ 12.

1η δόση 20/2/2013 € 178,69, 2η δόση 20/3/2013 € 147,63, 3η δόση 20/4/2013 € 145,57, 4η δόση 20/5/2013 € 143,52, 5η δόση 20/6/2013 € 141,46, 6η δόση 20/7/2013 € 139,40, 7η δόση 20/8/2013 € 137,34, 8η δόση 20/9/2013 € 135,29, 9η δόση 20/10/2013 € 133,23, 10η δόση 20/11/2013 € 131,17, 11η δόση 20/12/2013 € 129,11, 12η δόση 20/1/2014 € 127,06 Σύνολο € 1.689,47. Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ και το ποσό της συνολικής καταβολής που αναφέρονται παραπάνω, αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.Επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου

9,00% + 0,6%

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθμ . Ζ1-699/2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 917/23.6.2010 τεύχος Β) και τις κατωτέρω παραδοχές ανέρχεται σε 14,16%

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 9,00% + 0,6% εισφ. Ν.128/75 αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του θα διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών κατά +0,5 εκατοστιαία μονάδα, ΣΥΝΔΡΟΜΗ €29, ΑΓΟΡΑ € 1.500 την 01/01/2013 ΕΚΔΟΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 31/01/2013, ΔΟΣΕΙΣ 12.

1η δόση 20/2/2013 € 166,00, 2η δόση 20/3/2013 € 136,00, 3η δόση 20/4/2013 € 135,00, 4η δόση 20/5/2013 € 134,00, 5η δόση 20/6/2013 € 133,00, 6η δόση 20/7/2013 € 132,00, 7η δόση 20/8/2013 € 131,00, 8η δόση 20/9/2013 € 130,00, 9η δόση 20/10/2013 € 129,00, 10η δόση 20/11/2013 € 128,00, 11η δόση 20/12/2013 € 127,00, 12η δόση 20/1/2014 € 126,00. Σύνολο € 1.607,00. Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ και το ποσό της συνολικής καταβολής που αναφέρονται παραπάνω, αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.

Olympiacos F.C. Visa Gold

Επιτόκιο αγορών

15,95% + 0,6%

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθμ . Ζ1-699/2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 917/23.6.2010 τεύχος Β) και τις κατωτέρω παραδοχές ανέρχεται σε 27,43%

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 15,95% + 0,6% εισφ. Ν.128/75 αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του θα διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών κατά +0,5 εκατοστιαία μονάδα, ΣΥΝΔΡΟΜΗ €60, ΑΓΟΡΑ € 1.500 την 01/01/2013 ΕΚΔΟΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 31/01/2013, ΔΟΣΕΙΣ 12.

1η δόση 20/2/2013 € 205,69, 2η δόση 20/3/2013 € 143,96, 3η δόση 20/4/2013 € 142,24, 4η δόση 20/5/2013 € 140,52, 5η δόση 20/6/2013 € 138,79, 6η δόση 20/7/2013 € 137,07, 7η δόση 20/8/2013 € 135,34, 8η δόση 20/9/2013 € 133,62, 9η δόση 20/10/2013 € 131,90, 10η δόση 20/11/2013 € 130,17, 11η δόση 20/12/2013 € 128,45, 12η δόση 20/1/2014 € 126,72. Σύνολο € 1.694,47. Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ και το ποσό της συνολικής καταβολής που αναφέρονται παραπάνω, αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.Επιτόκιο ανάληψης μετρητών

19,15% + 0,6%

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθμ . Ζ1-699/2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 917/23.6.2010 τεύχος Β) και τις κατωτέρω παραδοχές ανέρχεται σε 31,58%

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 19,15% + 0,6% εισφ. Ν.128/75 αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του θα διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών κατά +0,5 εκατοστιαία μονάδα, ΣΥΝΔΡΟΜΗ €60, ΑΓΟΡΑ € 1.500 την 01/01/2013 ΕΚΔΟΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 31/01/2013, ΔΟΣΕΙΣ 12.

1η δόση 20/2/2013 € 209,69, 2η δόση 20/3/2013 € 147,63, 3η δόση 20/4/2013 € 145,57, 4η δόση 20/5/2013 € 143,52, 5η δόση 20/6/2013 € 141,46, 6η δόση 20/7/2013 € 139,40, 7η δόση 20/8/2013 € 137,34, 8η δόση 20/9/2013 € 135,29, 9η δόση 20/10/2013 € 133,23, 10η δόση 20/11/2013 € 131,17, 11η δόση 20/12/2013 € 129,11, 12η δόση 20/1/2014 € 127,06 Σύνολο € 1.720,47. Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ και το ποσό της συνολικής καταβολής που αναφέρονται παραπάνω, αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.Επιτόκιο μεταφοράς υπολοίπου

9,00% + 0,6%

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθμ . Ζ1-699/2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 917/23.6.2010 τεύχος Β) και τις κατωτέρω παραδοχές ανέρχεται σε 18,83%

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 9,00% + 0,6% εισφ. Ν.128/75 αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του θα διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών κατά +0,5 εκατοστιαία μονάδα, ΣΥΝΔΡΟΜΗ €60, ΑΓΟΡΑ € 1.500 την 01/01/2013 ΕΚΔΟΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 31/01/2013, ΔΟΣΕΙΣ 12.

1η δόση 20/2/2013 € 197,00, 2η δόση 20/3/2013 € 136,00, 3η δόση 20/4/2013 € 135,00, 4η δόση 20/5/2013 € 134,00, 5η δόση 20/6/2013 € 133,00, 6η δόση 20/7/2013 € 132,00, 7η δόση 20/8/2013 € 131,00, 8η δόση 20/9/2013 € 130,00, 9η δόση 20/10/2013 € 129,00, 10η δόση 20/11/2013 € 128,00, 11η δόση 20/12/2013 € 127,00, 12η δόση 20/1/2014 € 126,00. Σύνολο € 1.638,00. Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ και το ποσό της συνολικής καταβολής που αναφέρονται παραπάνω, αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.