Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών για Επιχειρήσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει τη δυνατότητα να εκδώσει εγγυητικές επιστολές κατ’ εντολή σας, προς εξασφάλιση των νομίμων συμβατικών ή οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρίας σας προς τρίτους.

Πότε χρειάζεστε εγγυητικές επιστολές

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών είναι οι εξής:

  • Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε διαγωνισμούς για την ανάθεση προμηθειών ή την ανάληψη έργων
  • Η «καλή εκτέλεση» των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάθεση των διαγωνισμών ή γενικότερα οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής υποχρέωσης της εταιρίας σας προς τρίτους
  • Η λήψη προκαταβολής μέρους του τιμήματος από εργασίες που σας έχουν ανατεθεί
  • Η καλή πληρωμή πάσης φύσεως νομίμων υποχρεώσεων της εταιρίας σας προς τρίτους