Επικαιροποίηση Στοιχείων Πελατών Νομικών Προσώπων

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στη χώρα μας υποχρεούνται, για τους Πελάτες τους, να τηρούν και να επαληθεύουν τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας και εισοδήματος. Επίσης, οφείλουν ανά τακτά διαστήματα να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά βάσει αξιόπιστων αποδεικτικών εγγράφων.

Στο πλαίσιο αυτό, για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η πιστοποίηση της ταυτότητας των Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής (εταιρείες, σωματεία, οργανισμοί, ιδρύματα, κ.λπ.), ημεδαπών και αλλοδαπών, γίνεται με την προσκόμιση των κατάλληλων νομιμοποιητικών εγγράφων και φορολογικών εγγράφων, ώστε να διαπιστώνεται η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός, ο τρόπος εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου και η μετοχική του σύνθεση.

Παράλληλα, απαιτείται και πλήρης πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας των συνδεδεμένων με το Νομικό Πρόσωπο, Φυσικών Προσώπων, δηλαδή:


  • των νόμιμων εκπροσώπων και
  • των μετόχων ή των πραγματικών δικαιούχων (beneficial owners), όπως προκύπτουν είτε από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, είτε από τη σχετική δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η προσκόμισή της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας των συνδεδεμένων Φυσικών Προσώπων μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο έντυπο  «Συστηθήκατε».


Σημείωση: Για τα ανωτέρω Φυσικά Πρόσωπα δεν απαιτείται η πιστοποίηση του εισοδήματος τους μέσω εκκαθαριστικού, μπορεί όμως να απαιτηθεί η δήλωση και η επαλήθευση της φορολογικής τους κατοικίας.