Επικαιροποίηση Στοιχείων και Εγγράφων Πελατών Φυσικών Προσώπων

Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως και όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στην χώρα μας, υποχρεούται να λαμβάνει και να τηρεί για τους Πελάτες της τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας, φορολογικών/οικονομικών και λοιπών στοιχείων (διαμονής, επικοινωνίας και επαγγελματικής δραστηριότητας), καθώς επίσης και να επιβεβαιώνει τα ανωτέρω στοιχεία από αξιόπιστες πηγές. Επίσης, οφείλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επαληθεύει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, για την επικαιροποίηση των στοιχείων σας μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Α) Μέσω winbank web banking ή winbank mobile app, με διαβίβαση στοιχείων από την ηλεκτρονική εφαρμογή eGov-KYC της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr
Εισέρχεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς στο winbank web banking ή στο winbank mobile app, από όπου μεταβαίνετε στον ιστότοπο Kyc.gov.gr και αφού εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet, έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα διαθέσιμα στοιχεία σας και, εφόσον συναινέσετε, αυτά να διαβιβαστούν προς την Τράπεζα, χωρίς να χρειάζεται να επισυνάψετε έγγραφα πιστοποίησης των στοιχείων αυτών.

Β) Μέσω winbank web banking, με επισύναψη εγγράφων
Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς taxisnet ή δεν τους θυμάστε, μπορείτε να επιλέξετε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά, τα έγγραφα για την επικαιροποίηση συγκεκριμένων στοιχείων, εκτός του εγγράφου πιστοποίησης ταυτότητας:

Ενημερωθείτε παρακάτω για τα στοιχεία και τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης αυτών ανά περίπτωση 

1. Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας

 • Πρόσφατο λογαριασμό τηλεπικοινωνιών ή συμβόλαιο εταιρίας κινητής τηλεφωνίας

2. ΑΦΜ και εισοδήματα

 • Τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό)

3. Επάγγελμα και Διεύθυνση εργασίας

 • Βεβαίωση Εργοδότη ή
 • Βεβαίωση Μισθοδοσίας (για μισθωτούς) ή
 • Βεβαίωση Σύνταξης (για συνταξιούχους) ή
 • Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος (για ελεύθερους επαγγελματίες)
 • Έγκυρο Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ ή Βεβαίωση Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (για άνεργους)

Γ) Επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, με τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης. 

Ενημερωθείτε παρακάτω για τα στοιχεία και τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης αυτών ανά περίπτωση

Ταυτοτικά Στοιχεία

Για Έλληνες πολίτες:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις

Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

 • Διαβατήριο σε ισχύ ή
 • Ταυτότητα πολίτη χώρας ΕΕ ( δίγλωσση και με λατινικούς χαρακτήρες)

Πολίτες Τρίτης Χώρας

 • Διαβατήριο σε ισχύ ή
 • Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού (έκδοση ΕΛ.ΑΣ.) ή
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (έκδοση ΕΛ.ΑΣ.) και
 • Άδεια διαμονής (στην περίπτωση που διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα)

Φορολογικά/ Οικονομικά Στοιχεία (ΑΦΜ & Εισοδήματα)

 • Τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρόσφατο εκκαθαριστικό) για Έλληνα Πολίτη ή Πολίτη χώρας ΟΟΣΑ.
 • Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (προσκομίζεται για την πιστοποίηση του εισοδήματος και όχι του Α.Φ.Μ.) ή
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας για Πολίτες χωρών ΟΟΣΑ ή ΕΕ (για την πιστοποίηση του ΑΦΜ)

Λοιπά στοιχεία

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας

 • Πρόσφατος Λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης ή σταθερής τηλεφωνίας (για Κατοίκους Εξωτερικού) ή
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή Βεβαίωση Κατοικίας από Δημόσια Αρχή της χώρας κατοικίας του Πελάτη (για Κατοίκους Εξωτερικού)

Τηλέφωνο επικοινωνίας

 • Πρόσφατος λογαριασμός τηλεπικοινωνιών ή
 • Βεβαίωση παρόχου ή αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας ή
 • Συμβόλαιο εταιρίας κινητής τηλεφωνίας

Ασκούμενο Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση

 • Βεβαίωση εργοδότη ή
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή
 • Επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ (εκδιδόμενη από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφη ΝΠΔΔ) ή
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή
 • Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ.

Επισημάνσεις:

1. Ως Φυσικά Πρόσωπα ορίζονται οι Ιδιώτες Πελάτες, οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και οι Ατομικές Επιχειρήσεις.

2. Τα έγγραφα που προσκομίζονται για την πιστοποίηση των στοιχείων Πελάτη πρέπει να έχουν πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης και ως πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων, εκτός των ταυτοτήτων, ορίζεται:

 • - το τρέχον φορολογικό / οικονομικό έτος για την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ή την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής Φορολογικής Δήλωσης,
 • - η ημερομηνία έκδοσης για έγγραφα όπως λογαριασμοί τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, ενέργειας βεβαιώσεις, επαγγελματικά κ.α., να είναι εντός του τελευταίου εξαμήνου,
 • - λοιπά έγγραφα κατά περίπτωση,
 • - για όποιο έγγραφο υπάρχει ημερομηνία λήξης αυτό ισχύει μέχρι να παρέλθει αυτή.

3. Για τους κατοίκους εξωτερικού τα έγγραφα πιστοποίησης των στοιχείων, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και επικυρωμένα από την Ελληνική Πρεσβεία ή το Ελληνικό Προξενείο ή το Notary Public της εκάστοτε χώρας ή από επίσημη Ελληνική Δημόσια Αρχή.