COSME Covid Ανοιχτό POS

Η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» και στην εξιδεικευμένη δράση «COSME_COVID 19», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, με την εγγύηση του Ταμείου να ανέρχεται στο 80% εκάστου δανείου.

Το COSME Covid Ανοικτό POS εξασφαλίζει
 
 • Αποτελεσματική διαχείριση του ταμείου της επιχείρησης μέσω ενός Λογαριασμού που λειτουργεί ως Καταθετικός και ως Ανοικτό Κεφάλαιο Κίνησης
 • Αυτονομία και Ευελιξία στη διεκπεραίωση των συναλλαγών 24/7 καθώς παρέχει τη δυνατότητα για άμεση online χορήγηση* μέσω winbank
 • Αυτόματη ανακύκλωση του ορίου, μέσω των άμεσων πιστώσεων από το POS, που επιτυγχάνει για το χρήστη μειωμένες δαπάνες τόκων και αυξημένα διαθέσιμα κεφάλαια

 • * Δυνατότητα άμεσης χορήγησης από τη Winbank, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια χρηματοδότησης (ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ, διαθέσιμο κεφάλαιο κ.ο.κ.)
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ., για κάλυψη επαναλαμβανόμενων αναγκών ρευστότητας έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% επί του εκάστοτε υπολοίπου (περιλαμβάνονται τόκοι και κεφάλαιο)

 • Αυτόματη αποπληρωμή μέσω των συναλλαγών του POS
 • ή


 • Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX
ή
Euribor 1Μ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα διενέργειας όλων των πληρωμών της επιχείρησης μέσα από ένα λογαριασμό
 • Δυνατότητα χρήσης ορίου μέσω winbank
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες, με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ., για κάλυψη επαναλαμβανόμενων αναγκών ρευστότητας έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Υποχρεωτική ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% επί του εκάστοτε υπολοίπου (περιλαμβάνονται τόκοι και κεφάλαιο)

 • Αυτόματη αποπληρωμή μέσω των συναλλαγών του POS
 • ή


 • Ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Κυμαινόμενο

με βάση το BEX
ή
Euribor 1Μ
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δυνατότητα διενέργειας όλων των πληρωμών της επιχείρησης μέσα από ένα λογαριασμό
 • Δυνατότητα χρήσης ορίου μέσω winbank

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης


Σκοπός


Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών με κύκλο εργασιών μέχρι € 2,5 εκ., για κεφάλαιο κίνησης έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS


Ποσό

Από €4.000 έως €150.000 με το ύψος του ορίου να καθορίζεται από τον κύκλο εργασιών και το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχείρησης.
Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης ανανεώνεται κάθε 12 μήνες.Είδος-Διάρκεια Χορήγησης

Έως 10 έτη

 • Τα πρώτα 5 έτη: Ανοικτό ανακυκλούμενο Κεφάλαιο Κίνησης με ετήσια ανανέωση
 • Τα επόμενα 5 έτη: Τοκοχρεολυτικό Δάνειο Κεφαλαίου ΚίνησηςΝόμισμα

Ευρώ (€)  Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση:

 • Το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (ΒΕΧ) της Τράπεζας Πειραιώς
 • ή
 • To Euribor 1Μ
Τα επιτόκια επιβαρύνονται με το περιθώριο επιτοκίου και την εισφορά του Ν.128/75, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60%.
Το τελικό επιτόκιο του πελάτη διαμορφώνεται βάσει αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητάς του.


Αποπληρωμή

Τα πρώτα 5 έτη

 • Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 5% για τόκους και κεφάλαιο επί του εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου
 • Αποπληρώνεται αυτόματα μέσω των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από το POS ή ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου
Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης επαναχρησιμοποίησης του κεφαλαίου


Τα επόμενα 5 έτη

 • Με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις


Εξασφαλίσεις

 • Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων, λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:


 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες, δηλαδή απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ)  και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα €50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα €43 εκατ.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως περιγράφονται στη συνέχεια
 • Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκεται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεων τους από οιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα.
 • Να είναι εγκατεστημένες και να λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Δεν βρίσκονται σε Κατάσταση Αποκλεισμού (Exclusion Situation)
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο της έδρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η Τράπεζα ή η Επιχείρηση
 • Δεν έχουν ληφθεί εις βάρος τους ή δεν υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα


 • Επιπλέον θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι εξειδικευμένα κριτήρια:
 • Ο σκοπός της χρηματοδότησης να είναι η κάλυψη αναγκών της επιχείρησης σε κεφάλαιο κίνησης.
 • Το ποσό της χρηματοδότησης να μην υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ
 • Η σύμβαση να έχει συναφθεί εντός του διαστήματος 6/4/2020-30/6/2021


Μη επιλέξιμοι τομείς

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητά τους σχετίζεται με:
  
 • Την παραγωγή, το εμπόριο ή άλλη δραστηριότητα, η οποία είναι παράνομη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας για την εν λόγω παραγωγή, το εμπόριο ή τη δραστηριότητα (π.χ. Κλωνοποίηση του ανθρώπου για αναπαραγωγικούς σκοπούς θεωρείται παράνομη οικονομική δραστηριότητα)
 • Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο καπνού ή Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφή προϊόντων.
 • Παραγωγή και εμπορία όπλων και Πυρομαχικών οποιουδήποτε είδους.
 • Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις
 • Δραστηριότητες σχετικά με την έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογών που αφορούν:

  • Την κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, ή

  • Γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

  • ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεις, οι οποίες:

   • Στοχεύουν ειδικά στην υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που περιλαμβάνεται παραπάνω (i-iv), σε τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και σε απευθείας σύνδεση με χαρτοπαικτικές λέσχες, στην πορνογραφία

   • ή έχουν σκοπό να επιτρέψουν παράνομα την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή τη λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.


Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα Χρηματοδοτικά προϊόντα μέσω του προγράμματος «COSME COVID 19 Sub-window» καθώς και για τη διαδικασία απόκτησής τους:

Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς

Βρείτε κοντινό κατάστημα

Kαλέστε στο 210 32 88 000


Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην Εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.