Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα με κάρτες Τράπεζας Πειραιώς

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που πραγματοποιούνται με κάρτες Τράπεζας Πειραιώς (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες) από 12/4/2021, θα μετατρέπονται σε Ευρώ (€),  βάσει των ισοτιμιών αναφοράς  που εκδίδονται από την Τράπεζα και ισχύουν την ημέρα πραγματοποίησης της συναλλαγής, κατά την έγκρισή της.