Θέλω να Γίνω Πελάτης – Επικύρωση Εγγράφων

Αν προσκομίσετε αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου, θα χρειαστεί να είναι επικυρωμένο (πχ. φωτοτυπία διαβατηρίου).

Η επικύρωση μπορεί να γίνει: