Προσυναλλακτική ενημέρωση για Προμήθειες / Έξοδα

Αξίες Εισηγμένες σε Χρηματιστήρια

Μετοχών Χρηματιστηρίου Αθηνών

Εταιρικών Ομολόγων Χρηματιστηρίου Αθηνών (νέα)

Μετοχών Αλλοδαπών Χρηματιστηρίων

ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια) Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Πειραιώς Α/Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

Πειραιώς Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Εσωτερικού


Πειραιώς Α/Κ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων


Πειραιώς Α/Κ Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων

Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

Πειραιώς Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Μικτό Ευρωπαϊκό

Πειραιώς Α/Κ Μικτό Διεθνές

Πειραιώς Α/Κ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού

Πειραιώς Α/Κ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού

Πειραιώς Α/Κ US Μετοχικό Εξωτερικού

Πειραιώς Fund of Funds Αναδυόμενων Αγορών Μετοχικό

Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής

Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό

Πειραιώς Fund of Funds Μικτό

Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό

Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων «Πειραιώς Optimum»

Πειραιώς Optimum Αμυντικό

Πειραιώς Optimum Αναπτυξιακό

Πειραιώς Optimum Δυναμικό

Πειραιώς Optimum Ισορροπημένο

Πειραιώς Optimum Συντηρητικό

ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια) Αντιπροσωπευόμενα από Τράπεζα Πειραιώς

Διαχείρισης Διαθεσίμων

Ειδικού Τύπου

Μετοχικά

Μικτά

Ομολογιακά

ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια) Piraeus Asset Management Europe (P.A.M.E)

PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR

PiraeusInvest Enhanced Liquidity USD

PiraeusInvest European Bond

PiraeusInvest European Equity

PiraeusInvest Global Aggressive FoF

PiraeusInvest Global Balanced FoF

PiraeusInvest Global Conservative FoF

Ομόλογα

Επενδυτικού Βαθμού με Διάρκεια έως 5 Έτη

Επενδυτικού Βαθμού με Διάρκεια άνω των 5 Ετών

Μη Επενδυτικού Βαθμού με Διάρκεια έως 5 Έτη

Μη Επενδυτικού Βαθμού με Διάρκεια άνω των 5 Ετών

Σύνθετα Προϊόντα

Επένδυση Διπλού Νομίσματος (Dual Currency Investment)

Προθεσμιακή Πράξη Μετατροπής Συναλλάγματος (FX Forward)

Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίων (Interest Rate Swap)

WIN WIN

Συμβόλαιο με Ανώτατο Επιτόκιο (Interest Rate CAP-IR CAP)