Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Smart Move

Επενδυτικό πρόγραμμα βασιζόμενο σε ασφάλιση, συστηματικής αποταμίευσης και καθημερινής εγγύησης από την ασφαλιστική εταιρία NN Hellas, το οποίο σας προτείνει η Πειραιώς Financial Holdings.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • Χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
 • Ορίζετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων
 • Έχετε δυνατότητα για έκτακτες καταβολές
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
από
€50
το μήνα
ΑΠΟΔΟΣΗ

Στη λήξη του προγράμματος, σας καταβάλλεται το μεγαλύτερο από:

 • Την Αξία του Προσωπικού Λογαριασμού τη στιγμή εκείνη
 • Το Εγγυημένο Κεφαλαίο Προγράμματος

Επιπρόσθετα, θα λάβετε και το Bonus λήξης, εφόσον δεν έχετε διακόψει την πληρωμή των ασφαλίστρων καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • Εφάπαξ
 • Με τη μορφή σύνταξης
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Καθημερινή Εγγύηση 80% της μέγιστης αξίας που έχει καταγράψει ο Προσωπικός σας Λογαριασμός (Ιστορικό Υψηλό)
 • Προοπτική αποδόσεων
 • Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας Ζωής, χωρίς ιατρικό έλεγχο
 • Προστασία πληρωμής ασφαλίστρου (κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων από ατύχημα)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • Χωρίς να απαιτείται αρχικό κεφάλαιο
 • Ορίζετε εσείς το ύψος των ασφαλίστρων
 • Έχετε δυνατότητα για έκτακτες καταβολές
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
από
€50
το μήνα
ΑΠΟΔΟΣΗ

Στη λήξη του προγράμματος, σας καταβάλλεται το μεγαλύτερο από:

 • Την Αξία του Προσωπικού Λογαριασμού τη στιγμή εκείνη
 • Το Εγγυημένο Κεφαλαίο Προγράμματος

Επιπρόσθετα, θα λάβετε και το Bonus λήξης, εφόσον δεν έχετε διακόψει την πληρωμή των ασφαλίστρων καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
 • Εφάπαξ
 • Με τη μορφή σύνταξης
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Καθημερινή Εγγύηση 80% της μέγιστης αξίας που έχει καταγράψει ο Προσωπικός σας Λογαριασμός (Ιστορικό Υψηλό)
 • Προοπτική αποδόσεων
 • Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απώλειας Ζωής, χωρίς ιατρικό έλεγχο
 • Προστασία πληρωμής ασφαλίστρου (κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων από ατύχημα)

Πλεονεκτήματα

Το Smart Move προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό από οφέλη:

 • Δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικών καταβολών
 • Προοπτική αποδόσεων
 • Διασφάλιση εγγυημένου κεφαλαίου καθημερινά
 • Δυνατότητα έκτακτων καταβολών
 • Δυνατότητα Ολικής ή Μερικής εξαγοράς εάν παραστεί ανάγκη
 • Bonus λήξης
 • Ευελιξία στην πληρωμή ασφαλίστρων
 • Καθημερινή ενημέρωση online, μέσω της ιστοσελίδας my.nnhellas.gr
 • Εφαρμογή επενδυτικής στρατηγικής από την ΝΝ Hellas χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση από τον πελάτη

Καλύψεις

 • Εγγυημένο Κεφάλαιο Προγράμματος

Καθημερινή Εγγύηση που ισούται με το 80% της μέγιστης αξίας που έχει καταγράψει ο Προσωπικός σας Λογαριασμός (Ιστορικό Υψηλό).

 • Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων

Η ΑΠΑ ενεργοποιείται σε περίπτωση απώλειας ζωής ή διαρκούς ολικής ανικανότητας από ατύχημα και εξασφαλίζει την καταβολή των ασφαλίστρων βασικής κάλυψης έως τη λήξη του συμβολαίου.

 • Κάλυψη Προστασίας Ζωής του ασφαλισμένου

Σε περίπτωση απώλειας ζωής καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο, ανάλογα με το ασφάλιστρο Βασικής Κάλυψης.

 • Bonus λήξης

Στη λήξη θα λάβετε εσείς ή οι δικαιούχοι σας σε περίπτωση απώλειας ζωής, επιπλέον το 50% του μέσου όρου των συμπληρωμένων ετήσιων καταβληθέντων ασφαλίστρων βασικής κάλυψης μέχρι τη στιγμή εκείνη, εφόσον δεν έχετε διακόψει την πληρωμή των ασφαλίστρων καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.

Διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια είναι τα 15 έτη. Αν το ετήσιο ασφάλιστρο είναι μικρότερο από €1.000, τότε η ελάχιστη διάρκεια είναι τα 20 έτη.

Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος είναι τα 25 έτη και εξαρτάται από την ηλικία σας, η οποία στη λήξη του προγράμματος δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 80 έτη.

Καταβολή Ασφαλίστρων

Ορίζετε εξ αρχής το ποσό που θέλετε να καταβάλετε ως Ασφάλιστρο, με ελάχιστο ποσό τα €50 το μήνα. H συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων είναι μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια.

Η πληρωμή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνει με:

Εφόσον το επιθυμείτε, κατά την έναρξη του ασφαλιστηρίου σας ή και οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματός σας, έχετε τη δυνατότητα να καταβάλλετε ένα επιπλέον ποσό (έκτακτη καταβολή) ως ενίσχυση του Προσωπικού σας Λογαριασμού.


Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Το προϊόν αυτό δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ (U.S. Securities Act 1933) και δεν διατίθεται σε φυσικά ή νομικά Πρόσωπα, που χαρακτηρίζονται ως U.S. Persons. Ο Λήπτης/Ασφαλισμένος/Δικαιούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που απαιτούνται βάσει Ελληνικής νομοθεσίας και/ή των απαιτήσεων που προκύπτουν από τη FATCA ή/και το CRS.