Γενικοί Συναλλακτικοί Όροι & Όροι υπηρεσιών πληρωμών

Παρακαλούνται οι πελάτες μας, των πρώην τραπεζών Millennium, CPB, Τράπεζας Κύπρου, Ελληνικής Τράπεζας και ΑΤΕbank όπως, έως 30.05.2014, ενημερωθούν, μέσω των καταστημάτων ή των παρακάτω συνδέσμων για τους:

όπως ισχύουν και θα διέπουν έκτοτε τις συναλλακτικές τους σχέσεις με την Τράπεζα.

Σε περίπτωση που, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας και το αργότερο έως 30.05.2014, δεν υποβάλετε εγγράφως αντιρρήσεις στο κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε, η Τράπεζα Πειραιώς θα θεωρήσει ότι εσείς και οι συνδικαιούχοι των λογαριασμών πληρωμών σας ή/και χρεωστικών ή/και πιστωτικών καρτών σας έχετε αποδεχτεί τους ανωτέρω Όρους και Τιμολόγιο.