Εγγύηση Καταθέσεων - Ενημέρωση Καταθετών

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Οι καταθέσεις που τηρούνται στην Τράπεζα, ανεξαρτήτως νομίσματος, καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν. 4370/2016 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Σε ενδεχόμενη περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, για τον σκοπό υπολογισμού της, τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις της Τράπεζας κατά του δικαιούχου καταθέτη, εφόσον και στην έκταση που έχουν καταστεί αυτές ληξιπρόθεσμες και απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 440 επ. του Αστικού Κώδικα, τα στοιχεία που παρέχει στο ΤΕΚΕ ο εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος και τις νομικές και συμβατικές διατάξεις που διέπουν τη συνολική σχέση μεταξύ του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος και του καταθέτη. Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλεται αποζημίωση όταν τους τελευταίους 24 μήνες δεν έλαβε χώρα συναλλαγή σχετική με την κατάθεση και η αξία της κατάθεσης είναι μικρότερη από το διοικητικό κόστος που θα προκαλούσε στο ΤΕΚΕ η καταβολή της αποζημίωσης αυτής. Ως συναλλαγή θεωρείται κάθε πραγματική συναλλαγή δικαιούχου καταθέτη ή τρίτου κατ’ εντολή οποιουδήποτε δικαιούχου, όπως και κάθε αίτημα του δικαιούχου προς την Τράπεζα για ενημέρωσή του σχετικά με το υπόλοιπο του καταθετικού του λογαριασμού.

Για τα σχετικά με τη λειτουργία του ΤΕΚΕ και την εγγύηση των καταθέσεων καθώς και τις εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών καταθέσεων ο Πελάτης μπορεί να ενημερωθεί από το δικτυακό τόπο του ΤΕΚΕ (www.teke.gr) και από το παρόν έντυπο που διατίθεται και στα Καταστήματα της Τράπεζάς μας.


Βασικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία των επενδυτικών υπηρεσιών
Οι καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. καλύπτονται από το:
  ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ) 1
Όριο κάλυψης:   100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα 2

Για ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται μεγαλύτερο όριο κάλυψης 3
Αν έχετε περισσότερες καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα:
  Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης. 4
Αν έχετε κοινό λογαριασμό με άλλο(-α) πρόσωπο(-α):   Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη χωριστά
Προθεσμία για την έναρξη καταβολής αποζημίωσης από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος:
  7 εργάσιμες ημέρες 5
Νόμισμα της αποζημίωσης:
  Ευρώ
Επικοινωνία:   Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδύσεων (TEKE)
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Αμερικής 6 – Β’ όροφος Αθήνα,
Τ.Κ. 10671
Τηλέφωνο:+30 2103639933, 2103638339
Fax:+ 30 2103635582
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@hdigf.gr
Για περισσότερες πληροφορίες:
  www.teke.gr
Πρόσθετες πληροφορίες

1 Σύστημα που είναι υπεύθυνο για την κάλυψη της κατάθεσής σας.

 

2 Γενικό όριο κάλυψης

Αν μια κατάθεση καταστεί μη διαθέσιμη κατά τρόπο γενικό και μόνιμο επειδή ένα πιστωτικό ίδρυμα διαπιστώνεται ότι αδυνατεί βάσει απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των καταθετών του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων καταβάλλει αποζημιώσεις στους καταθέτες.

Η καταβολή αποζημιώσεων καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι καταθέσεις του ιδίου καταθέτη στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα προστίθενται προκειμένου να προσδιοριστεί το όριο κάλυψης. Εάν, για παράδειγμα, ένας καταθέτης διατηρεί ατομικό λογαριασμό ταμιευτηρίου με 90.000 ευρώκαι ατομικό τρεχούμενο λογαριασμό με 20.000 ευρώ, θα αποζημιωθεί μόνον για 100.000 ευρώ.

 

3 Ειδικό όριο κάλυψης

Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr

 

4 Όριο κάλυψης για κοινούς λογαριασμούς

Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει για κάθε καταθέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr

 

5 Αποζημίωση

Το ποσό της αποζημίωσης καθίσταται διαθέσιμο από το ΤΕΚΕ εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προβλεπόμενης στο νόμο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής ή δικαστικής αρχής Σε ορισμένες περιπτώσεις καταθέσεων η εν λόγω προθεσμία μπορεί να επεκτείνεται κατ’ ανώτερο όριο έως τρείς (3) μήνες. Το δικαίωμα του καταθέτη για αποζημίωση παραγράφεται με την παρέλευση πέντε (5) ετών από τις ανωτέρω προθεσμίες.

Για τον υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως ανταπαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος κατά του καταθέτη, εφόσον αυτές είχαν καταστεί απαιτητές κατά ή πριν από την ημερομηνία αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.teke.gr


Άλλες σημαντικές πληροφορίες:

Οι εξαιρέσεις ορισμένων κατηγοριών καταθέσεων αναφέρονται στο www.teke.gr του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). H Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα σας ενημερώσει, εφόσον το ζητήσετε, εάν καλύπτονται ή όχι οι καταθέσεις σας ή /και ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων. Οι καταθέσεις σας, όπως ενημερώνεστε και από το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (για τους λογαριασμούς που εκδίδονται αντίγραφα κίνησης) καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4370/2016 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού. Ο δικαιούχος καταθέτης υποχρεούται να επαληθεύει τα προσωπικά του στοιχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και να ενημερώνει άμεσα το πιστωτικό ίδρυμα για τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών προκειμένου να καθίσταται ευχερής η ταυτοποίησή του.