Αίτημα για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα-επιτηδευματίες, μετά τη λήξη της Τραπεζικής Αργίας

Δείτε με απλά βήματα πώς μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας για διενέργεια συναλλαγής - εμβάσματος εξωτερικού μετά τη λήξη της Τραπεζικής Αργίας.

Τι ακολουθεί την υποβολή του αιτήματος;

1.Το αίτημα αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που ορίζει η τρέχουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

2. Eφόσον το αίτημα εγκριθεί, η Τράπεζα θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για την εκτέλεση του εμβάσματος/συναλλαγής.

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης ενός αιτήματος;

Σύμφωνα με την Τρέχουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δίνεται προτεραιότητα σε συναλλαγές-εμβάσματα εξωτερικού που διαφυλάσσουν το δημόσιο ή/και κοινωνικό συμφέρον (π.χ. πληρωμή ιατρικών εξόδων, εισαγωγή φαρμακευτικών ειδών κ.α.).