Αύξηση Φόρου Ασφάλισης κάλυψης Μ.Ο.Α. του υπ’ αριθ. 81298 Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της ΝΝ Ελληνικής Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας Ζωής

Σας ενημερώνουμε ότι από την  Τρίτη 7/06/2016,  αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα ασφάλιστρα που αφορούν στην κάλυψη των κινδύνων Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, του υπ’ αριθ. 81298 Ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου της ΝΝ Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής.


Η αύξηση του Φόρου Ασφάλισης από 10% σε 15%,  θα εφαρμοστεί σε όλα τα προϊόντα δανείων ιδιωτών που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ΟΑ 81298 (Στεγαστικά /Καταναλωτικά) και έχουν την κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.


Η αναπροσαρμογή γίνεται σε εφαρμογή του νέου νόμου,  4334/2015 "Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)",  σύμφωνα με τον οποίο οι συντελεστές φόρου ασφαλίστρων διαμορφώνονται ως εξής:


  1. Κλάδος Πυρός:  διατήρηση στο 20%.

  2. Κλάδος Ζωής:  διατήρηση στο 4%.
    (Διευκρινίζεται ότι για τα ασφαλιστήρια Ζωής με διάρκεια άνω των 10 ετών,  διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρων.)

  3. Λοιποί κλάδοι ασφάλισης: αυξάνεται από 10% σε 15%.