Πειραιώς Fund of Funds Ομολογιακό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Eλληνικά και διεθνή ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (2 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Επενδυτικός σκοπός

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Ομολογιακού Κεφαλαίου Fund of Funds αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων με ανάληψη σχετικά χαμηλού επενδυτικού κινδύνου μέσω επενδύσεων σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό.


Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: το ενεργητικό του επενδύεται, σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) σε μερίδια ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων ομολογιακών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) της παραγράφου 1 στοιχείο ε' του άρθρου 21 του ν. 3283/2004. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των ομολογιακών) καθώς και σε καταθέσεις και μέσα της χρηματαγοράς. Το σύνολο των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχικούς ΟΣΕΚΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του.


Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίου Ομολογιακού Κεφαλαίου Fund of Funds απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν αποδόσεις από εισόδημα και υπεραξίες στην αγορά ομολόγων από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ. Η επιλογή των στοιχείων και της σύνθεσης του ενεργητικού γίνεται με βάση την αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων όπως η οργανωτική επάρκεια και οι επενδυτικές διαδικασίες της εταιρίας διαχείρισης, η εμπειρία και το ιστορικό αποδόσεων των διαχειριστών των Α/Κ, η συνέπεια στις ιστορικές αποδόσεις του A/K σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του, τον κίνδυνο που αναλαμβάνει το Α/Κ, διάφοροι δείκτες απόδοσης προσαρμοσμένοι με βάση τον κίνδυνο, το σφάλμα παρακολούθησης (tracking error), οι προμήθειες διαχείρισης και τα έξοδα του Α/Κ κλπ., ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση σε συνάρτηση με τον αναλογούντα κίνδυνο.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ