Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικά ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (2 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Τα Ομόλογα Εσωτερικού Πειραιώς απευθύνονται κυρίως σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και λοιπούς τίτλους σταθερού εισοδήματος (μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας διάρκειας) και δευτερευόντως σε προϊόντα της χρηματαγοράς και σε επιλεγμένες μετοχές υψηλής ποιότητας. Επιπλέον επενδύει σε παράγωγα προϊόντα για την αντιστάθμιση των επενδυτικών κινδύνων. 
.


Πού απευθύνεται:

Σε μεσομακροπρόθεσμους συντηρητικούς επενδυτές (ορίζοντα 2 έως 5 έτη), που επιδιώκουν να συνδυάσουν για το κεφάλαιό τους ικανοποιητικές αποδόσεις με περιορισμένες διακυμάνσεις.


Επενδυτικός Σκοπός:

Σκοπός των Ομολόγων Εσωτερικόυ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο σε τοποθετήσεις μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων, οι οποίες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων
  • Οι μεταβολές των επιτοκίων
  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ