Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικές μετοχές
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού επενδύει σε επιλεγμένες μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ και κατά δεύτερο λόγο σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, σε προϊόντα της χρηματαγοράς και σε παράγωγα.


Πού απευθύνεται:

Σε μακροπρόθεσμους επιθετικούς επενδυτές (ορίζοντα μεγαλύτερο των 5 ετών), που έχουν γνώση και εμπειρία από επενδύσεις στην Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά και επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία των μετοχών του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α.


Επενδυτικός Σκοπός:

Σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
  • Οι τιμές των ομολόγων, οι οποίες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων
  • Οι μεταβολές των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ