Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ευρωπαϊκές Μετοχές
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ευρώπη

Βασικά Χαρακτηριστικά

Που επενδύει:

  • Το Πειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού επενδύει σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης εισηγμένες σε χρηματιστήρια και σε άλλες οργανωμένες αγορές κρατών της Ευρωζώνης και κατά δεύτερο λόγο σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις, μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και σε παράγωγα.Πού απευθύνεται:

  • Το Πειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους επιθετικούς επενδυτές (ορίζοντα μεγαλύτερο των 5 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία και με τα αποτελέσματα των μεγαλύτερων εταιρειών της Ευρωζώνης.
Επενδυτικός Σκοπός:

  • Το Πειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού στοχεύει στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης, κυρίως από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του σε μετοχές εταιριών κατά βάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δευτερευόντως από εισόδημα μέσω εισπράξεως μερισμάτων, τοκομερίδιων ή τόκων.
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο
  • Οι τιμές των ομολόγων, οι οποίες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων
  • Οι μεταβολές των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ