Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού

 

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Μετοχές, ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (2 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εσωτερικού επενδύει σε μετοχές κυρίως του Ελληνικού Χρηματιστηρίου μέχρι και 65% του ενεργητικού του και το υπόλοιπο σε τίτλους σταθερού εισοδήματος καθώς επίσης και σε προϊόντα της χρηματαγοράς του εσωτερικού και σε παράγωγα.


Πού απευθύνεται:

Σε μεσομακροπρόθεσμους συντηρητικούς επενδυτές (ορίζοντα από 2 έως 5 έτη ), που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι μετοχές του ΧΑΑ, με διάθεση ανάληψης μέτριου επενδυτικού κινδύνου.


Επενδυτικός Σκοπός:

Η επίτευξη υψηλών εισοδηματικών αποδόσεων αναλαμβάνοντας συγχρόνως και τον αντίστοιχο επενδυτικό κίνδυνο.


Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
  • Οι τιμές των ομολόγων, οι οποίες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων
  • Οι μεταβολές των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ