Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης των Η.Π.Α.
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος
    (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μετοχικά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Αμερική

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές εταιριών μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ που απαρτίζουν τον χρηματιστηριακό δείκτη DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE και δευτερευόντως σε μετοχές εταιριών εξωτερικού που ενυπάρχουν στο χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500. Επιπλέον δύναται να επενδύει σε νεοεισαγόμενες μετοχές εταιριών σε ποσοστό που δεν είναι μεγαλύτερο από 5% της περιουσίας του Α/Κ. Ένα μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου δύναται να επενδύεται σε κρατικά ή εταιρικά ομόλογα/ομολογίες, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέσο-μακροπρόθεσμα.Πού απευθύνεται:

Σε μακροπρόθεσμους επιθετικούς επενδυτές (ορίζοντα μεγαλύτερο των 5 ετών), που έχουν γνώση και εμπειρία από επενδύσεις στην Αμερικάνικη Χρηματιστηριακή αγορά και επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία των μετοχών των δεικτών DJ S & P 500Επενδυτικός Σκοπός:

Η μεγιστοποίηση της απόδοσης σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου.Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στο Δείκτη S & P 500
  • Οι μεταβολές των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς
  • Η συναλλαγματική ισοτιμία € / $

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ