Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Ελληνικά Εταιρικά Ομόλογα
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος (2-5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Ομολογιακό
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Ελλάδα

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

  • Σε πιστωτικούς τίτλους που εκδίδουν εταιρίες που έχουν επιχειρηματική παρουσία στην Ελληνική αγοράΠού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ομολογιακών τίτλων εταιριών με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα.Επενδυτικός Σκοπός:

Επενδυτικός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών από επενδύσεις σε ομολογίες που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελληνικές ή αλλοδαπές οργανωμένες αγορές.

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: Το ενεργητικό του επενδύεται σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε ομολογιακούς τίτλους εταιριών με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, διαπραγματευόμενους τόσο την Ελλάδα όσο και σε ξένες οργανωμένες αγορές και, δευτερευόντως, σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Η επένδυση, ωστόσο, σε μετοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης, δευτερευόντως να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.


ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ