Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
 • Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
 • Μεσοπρόθεσμος
  (2 - 5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
 • Ευρώπη

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, ήτοι σε επιλεγμένες μετοχές εταιρειών εισηγμένων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σε ομόλογα / ομολογίες κρατών ή επιχειρήσεων σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 10% και 65%, καθώς και σε προϊόντα της χρηματαγοράς. Το χαρτοφυλάκιο δύναται να επενδύει και σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) ή Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.), και να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.


Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και επιζητούν μία σχετικά υψηλή απόδοση που προέρχεται από την κεφαλαιαγορά και χρηματαγορά τόσο του εσωτερικού όσο και της ευρύτερης Ευρώπης.Επενδυτικός Σκοπός:

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μέσω των τοποθετήσεών του σε ποικίλες κινητές αξίες της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, τόσο από υπεραξία (από την αύξηση των τιμών των μετοχών και των ομολόγων) όσο και από εισόδημα (τους τόκους των ομολόγων και των καταθέσεων καθώς και από μερίσματα μετοχών).Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

 • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στα Χρηματιστήρια της Ευρωζώνης
 • Οι τιμές των ομολόγων
 • Οι μεταβολές των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς

  ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ