Πειραιώς Fund of Funds Μετοχικό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Eλληνικά και διεθνή μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μακροπρόθεσμος (άνω των 5 ετών)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Fund of Funds
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Επενδυτικός σκοπός

Επενδυτικό σκοπός του Αμοιβαίου Μετοχικού Κεφαλαίου Fund of Funds αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων με ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου μέσω επενδύσεων σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό.

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί την εξής επενδυτική πολιτική: το ενεργητικό του επενδύεται, σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε μερίδια μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων μετοχικών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) της παραγράφου 1 στοιχείο ε' του άρθρου 21 του ν. 3283/2004. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών) καθώς και σε καταθέσεις και μέσα της χρηματαγοράς.


Πού απευθύνεται:

Το Αμοιβαίο Μετοχικό Κεφάλαιο Fund of Funds απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν υψηλές αποδόσεις από την επίτευξη υπεραξιών από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ. Η επιλογή των στοιχείων και της σύνθεσης του ενεργητικού γίνεται με βάση την αξιολόγηση διαφόρων παραγόντων όπως η οργανωτική επάρκεια και οι επενδυτικές διαδικασίες της εταιρίας διαχείρισης, η εμπειρία και το ιστορικό αποδόσεων των διαχειριστών των Α/Κ, η συνέπεια στις ιστορικές αποδόσεις του A/K σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς του, τον κίνδυνο που αναλαμβάνει το Α/Κ, διάφοροι δείκτες απόδοσης προσαρμοσμένοι με βάση τον κίνδυνο, το σφάλμα παρακολούθησης (tracking error), οι προμήθειες διαχείρισης και τα έξοδα του Α/Κ κλπ., ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή απόδοση σε συνάρτηση με τον αναλογούντα κίνδυνο.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ