Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό

ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ
  • Διεθνείς μετοχές ή Μερίδια Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
  • Μεσοπρόθεσμος ( 2-5 έτη)
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  • Μικτά
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ / ΚΛΑΔΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
  • Διεθνή

Βασικά Χαρακτηριστικά

Πού επενδύει:

  • Σε μετοχές ή μερίδια ομολογιακών ΟΣΕΚΑ ή άλλων ομολογιακών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό και κατά δεύτερο λόγο σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.Πού απευθύνεται:

Σε επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν υψηλές αποδόσεις από την επίτευξη υπεραξιών από επενδύσεις σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων ΟΣΕΚΑ.Επενδυτικός Σκοπός:

Η μεγιστοποίηση της απόδοσης σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με την ελάχιστη δυνατή ανάληψη επενδυτικού κινδύνου.Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση:

  • Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο
  • Οι τιμές των ομολόγων, οι οποίες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων
  • Οι μεταβολές των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ