Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για το Ζωικό Κεφάλαιο

H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για το Ζωικό Κεφάλαιο, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, Συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για το Ζωικό Κεφάλαιο, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία  ERGO και απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, Συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
Η Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου είναι ένα πρόγραμμα που ασφαλίζει τις πιο κάτω μονάδες:

 • Βοοτροφικές
 • Χοιροτροφικές
 • Αιγοπροβατοτροφικές
 • Πτηνοτροφικές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Ετησίως ανανεούμενο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικές πληροφορίες ασφάλισης:

 • Είδος μονάδας (Βοοτροφική, Χοιροτροφική, Αιγοπροβατοτροφική, Πτηνοτροφική)
 • Αξία ασφαλιζομένου Ζωικού Κεφαλαίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για το Ζωικό Κεφάλαιο, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία  ERGO και απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, Συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
Η Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου είναι ένα πρόγραμμα που ασφαλίζει τις πιο κάτω μονάδες:

 • Βοοτροφικές
 • Χοιροτροφικές
 • Αιγοπροβατοτροφικές
 • Πτηνοτροφικές
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


Ετησίως ανανεούμενο
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βασικές πληροφορίες ασφάλισης:

 • Είδος μονάδας (Βοοτροφική, Χοιροτροφική, Αιγοπροβατοτροφική, Πτηνοτροφική)
 • Αξία ασφαλιζομένου Ζωικού Κεφαλαίου

Καλύψεις*

Καλύπτονται ζημιές οι οποίες οφείλονται σε θάνατο ασφαλισμένων ζώων από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, (θάνατος από Ασθένεια ή Ατύχημα)

* Αναλυτική περιγραφή των καλύψεων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων γίνεται στους γενικούς & ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο κατάστημα.

Αποζημιώσεις

Αποζημιώνονται οι ζημιές στο Ζωικό κεφάλαιο σύμφωνα με τις καλύψεις του προγράμματος.

Καταβολή Ασφαλίστρων

Τρόποι πληρωμής

 • Πρωτασφαλιστήριο: μετρητά σε λογαριασμό
 • Ανανέωση συμβολαίου: με πάγια εντολή μέσω λογαριασμού ή πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς