Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για την Υπαίθρια Φυτική Παραγωγή

H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για την Υπαίθρια Φυτική Παραγωγή, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για την Υπαίθρια Φυτική Παραγωγή, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ασφαλίζονται οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα στις υπαίθριες καλλιέργειες
 • Λειτουργεί συμπληρωματικά της κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α.
 • Καλύπτει την ποσοτική ζημιά του ασφαλισμένου προϊόντος
 • Το ποσοστό κάλυψης φθάνει (συμπληρωματικά με τον ΕΛΓΑ) το 85% της ζημιάς
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ασφαλιστική περίοδος ξεκινά την 1η Απριλίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου, ενώ η ένταξη των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα είναι δυνατή μέχρι και την 31η Αυγούστου.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϋποθέσεις ασφάλισης:

 • Προσκόμιση Βεβαίωσης Ασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.
 • Ασφάλιση στο πρόγραμμα του συνόλου της υπαίθριας φυτικής παραγωγής του ασφαλιζομένου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Τράπεζα Πειραιώς προτείνει το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για την Υπαίθρια Φυτική Παραγωγή, που δημιούργησε η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO και απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και Εταιρίες Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ/
ΠΑΡΟΧΩΝ
 • Ασφαλίζονται οι ζημιές που προκαλούνται άμεσα στις υπαίθριες καλλιέργειες
 • Λειτουργεί συμπληρωματικά της κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α.
 • Καλύπτει την ποσοτική ζημιά του ασφαλισμένου προϊόντος
 • Το ποσοστό κάλυψης φθάνει (συμπληρωματικά με τον ΕΛΓΑ) το 85% της ζημιάς
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η ασφαλιστική περίοδος ξεκινά την 1η Απριλίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου, ενώ η ένταξη των ασφαλισμένων στο πρόγραμμα είναι δυνατή μέχρι και την 31η Αυγούστου.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϋποθέσεις ασφάλισης:

 • Προσκόμιση Βεβαίωσης Ασφάλισης ΕΛ.Γ.Α.
 • Ασφάλιση στο πρόγραμμα του συνόλου της υπαίθριας φυτικής παραγωγής του ασφαλιζομένου

Καλύψεις*

Οι Ασφαλιστικοί κίνδυνοι που ασφαλίζονται από το Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για την Υπαίθρια Φυτική Παραγωγή είναι:

 • Οι φυσικοί κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια) που καλύπτει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α
 • Ζημιές από άγρια ζώα που καλύπτει η ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α
 • Πυρκαγιά
 • Απώλεια ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα

*Αναλυτική περιγραφή των καλύψεων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων γίνεται στους γενικούς & ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο κατάστημα.

Αποζημιώσεις

 • Ζημιά θεωρείται η απώλεια της φυτικής παραγωγής η οποία αναμένεται να συγκομισθεί κατ’ αγροτεμάχιο ή η ποιοτική υποβάθμιση της από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξ αιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικά προσδοκώμενου εισοδήματος των παραγωγών.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη θα έχει ισχύ μετά την παρέλευση 7 ημερών από την έναρξη της ασφάλισης για τους κινδύνους του ΕΛΓΑ και 24 ώρες για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.
 • Η αποζημίωση βασίζεται στο πόρισμα του ΕΛ.Γ.Α. και σύμφωνα με τον υφιστάμενο τρόπο υπολογισμού.
 • Η Ασφαλιστική Εταιρία ERGO εγγυάται ότι μαζί με τον ΕΛ.Γ.Α. το ύψος της αποζημίωσης θα φθάνει στο ποσοστό 85% της συνολικής ζημιάς.
 • Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την οριστικοποίηση της τελευταίας ζημιάς πριν τη συγκομιδή.

Πώς θα ασφαλιστείτε

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή για την Υπαίθρια Φυτική Παραγωγή και να υποβάλετε την αίτησή σας:

 • Επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
Βρείτε κοντινό κατάστημα