Επικαιροποίηση Στοιχείων Πελατών Φυσικών Προσώπων

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που λειτουργούν στη χώρα μας υποχρεούνται να τηρούν για τους Πελάτες τους τα στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας και εισοδήματος. Επίσης, οφείλουν ανά τακτά διαστήματα να επαληθεύουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά βάσει αξιόπιστων αποδεικτικών εγγράφων.

Για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας παρακαλούμε επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ως ενδεικτικά κατωτέρω αναφέρονται).

Στοιχεία ταυτοποίησης

Για την πιστοποίηση των στοιχείων ταυτοποίησης παρακαλούμε προσκομίστε ένα από τα παρακάτω ανάλογα με την περίπτωση έγγραφα:

  Για Έλληνες πολίτες:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Διαβατήριο (ή ισότιμου εγγράφου) σε ισχύ
  • Δελτίο ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις.

  Για πολίτες Ε.Ε.:

  • Διαβατήριο
  • Ταυτότητα Χώρας αν είναι δίγλωσση

  Για αλλοδαπούς υπηκόους Τρίτων χωρών:

  • Διαβατήριο
  • Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού (έκδοση ΕΛ.ΑΣ.)
  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (έκδοση ΕΛ.ΑΣ.)

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας

Για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας και για το τηλέφωνο παρακαλούμε προσκομίστε ένα από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Πρόσφατο Λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας,
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Επαγγελματικά στοιχεία

Για την πιστοποίηση του ασκούμενου επαγγέλματος και την παρούσα επαγγελματική διεύθυνση παρακαλούμε προσκομίστε ένα από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Βεβαίωση εργοδότη
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Ισχύουσα άδεια παραμονής αλλοδαπού
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Φορολογικά στοιχεία και εισόδημα

Για την πιστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και του Εισοδήματος παρακαλούμε προσκομίστε ένα από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Πρόσφατη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρόσφατο εκκαθαριστικό)
 • Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,(προσκομίζεται για την πιστοποίηση του εισοδήματος και όχι του Α.Φ.Μ.)

Οι μη κάτοικοι που είναι ταυτόχρονα και μη φορολογικά υπόχρεοι στην Ελλάδα θα πρέπει να προσκομίζουν Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο έντυπο «Συστηθήκατε».