Απαραίτητα Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Στεγαστικού Δανείου


Α1. Για την Οικονομική Προέγκριση • Αστυνομική ταυτότητα
 • Εκκαθαριστικά σημειώματα του τελευταίου οικονομικού έτους. Αν δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους, υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του εντός μηνός από την παραλαβή του
 • Πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών ή απόδειξη μισθοδοσίας /σύνταξης του τελευταίου μήνα για μισθωτούς /συνταξιούχους
 • Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη , που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ. (Ε3 ή Ε5 ) για ελεύθερους επαγγελματίες
 • Αντίγραφο Ε1 τελευταίου έτους (*)
 • Αντίγραφο Ε9 και τροποποιήσεις του (*)
 • Για εισοδήματα από άλλα ακίνητα, Ε2 (*)
 • Σε περίπτωση ύπαρξης δανείου σε άλλη Τράπεζα/ Οργανισμό, προσκόμιση των 2 τελευταίων statements για την ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599 για πρώτη κατοικία κλπ, σύμφωνα με υπόδειγμα της Τράπεζας
 • Σε περίπτωση ανέγερσης /αποπεράτωσης, προσκόμιση φύλου υπολογισμού αντικειμενικής αξίας και άδειας οικοδομής
 • Για εξαρτώμενα τέκνα 18-25 ετών, πιστοποιητικό σπουδών. Για σχολές ιδιωτικής εκπαίδευσης, ΦΕΚ αναγνώρισης της σχολής. Για σχολές της αλλοδαπής, πιστοποιητικό σπουδών μεταφρασμένο στο Υπουργείο Εξωτερικών
 • Σε περίπτωση ιδιοκτησίας άλλου ακινήτου σε περιοχή με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων, προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης από το Δήμο
 • Για άγαμο τέκνο με αναπηρία άνω του 67%, βεβαίωση αναπηρίας
 • Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση επιμέλειας ανήλικων τέκνων
 • Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου

(*) Απλά αντίγραφα, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση προς την Τράπεζα, που να πιστοποιεί την ακρίβεια των αναγραφομένων στοιχείων