Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ελλήνων Υπηκόων


Για την Οικονομική Προέγκριση


 1.  Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ.


 2.  Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

     Για μισθωτούς / συνταξιούχους:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
  • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη (όχι χειρόγραφη) βεβαίωση αποδοχών από το λογιστήριο της επιχείρησης (θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα επαγγελματικά στοιχεία -ημερομηνία πρόσληψης μικτές και καθαρές αποδοχές, ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρος)
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης


       Για ελεύθερους επαγγελματίες / επιχειρηματίες / Αγρότες & Κτηνοτρόφοι:
  • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών
  • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
  • Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.
   (Ε3 ή Έντυπο Ν)

 3.  Εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία: Έντυπο Ε9.


 4.  Σε περίπτωση που ο σκοπός του δανείου αφορά αποπληρωμές/μεταφορές δανείων από άλλη Τράπεζα/Οργανισμό,
      προσκόμιση δανειακής ενημερότητας ή των δύο τελευταίων statements του δανείου.


Εάν είστε πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς είναι πιθανό τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης που μας έχετε προσκομίσει να παρουσιάζουν ελλείψεις ή να μην ισχύουν λόγω παλαιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να τα επικαιροποιήσουμε.