Στεγαστικό Δάνειο

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΕΞΟΔΑ
Με μισθοδοσία
Στεγαστικά δάνεια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επισκευή κατοικίας και αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης Τράπεζας με:
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση Euribor 1M και περιθώριο μειωμένο κατά 0,26% από την εκάστοτε προσωποποιημένη τιμολόγηση*
 • Σταθερό επιτόκιο για 3,5,10,15,20,25 ή 30 έτη μειωμένο κατά 0,50% από την εκάστοτε προσωποποιημένη τιμολόγηση*.
100% έκπτωση**
Χωρίς μισθοδοσία
50% έκπτωση**
*Η τιμολόγηση του δανείου διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης δανειοδότησής από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου.
** Η έκπτωση εφαρμόζεται στα εξής έξοδα: α) στην δαπάνη εξέτασης αιτήματος, β) στο κόστος τεχνικού ελέγχου και γ) στο κόστος νομικού ελέγχου του προσημειούμενου ακινήτου. Τα υπόλοιπα έξοδα χρεώνονται σύμφωνα με το επίσημο τιμολόγιο της Τράπεζας. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη Τιμολογιακή Πολιτική της Τράπεζας η δαπάνη εξέτασης αιτήματος είναι δωρεάν. Σε περίπτωση μεταβολής της ανωτέρω Τιμολογιακής Πολιτικής θα εφαρμόζονται τα παραπάνω ποσοστά έκπτωσης.
Σημειώνεται ότι:
 • Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφ. N.128/75 (0,12%).
 • Η ανωτέρω προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες υπάρχουσες ή νέες προιοντικές και λοιπές προσφορές που αφορούν στεγαστικά δάνεια και δεν ισχύουν για τυχόν ειδικά επιδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα.
 • Σε περίπτωση μη ασφάλισης για τους κινδύνους ΖΩΗΣ/Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του δανειολήπτη δεν υπάρχει προσαύξηση στο περιθώριο/επιτόκιο του δανείου.
 • Ο εκτοκισμός των κυμαινόμενων επιτοκίων στεγαστικών δανείων βάσει του διατραπεζικού δείκτη επιτοκίου Euribor 1Μ, θα ακολουθεί την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς, έτσι όπως αυτή θα ισχύει για το σύνολο του πελατειακού κοινού.
 • Δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας επιτοκίου (από σταθερό σε κυμαινόμενο και αντίστροφα) με προνομιακούς όρους οποτεδήποτε για τα υφιστάμενα στην Τράπεζα στεγαστικά δάνεια.
 • Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται για μια μόνο φορά, κατά τη διάρκεια της δανειακής σύμβασης.
 • Για τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των στεγαστικών δανείων μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Δικαιούχοι

 • Εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπάγεται σε ένα εκ των τεσσάρων Γενικών Επιτελείων (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
 • Εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό (μόνιμοι και συμβασιούχοι) που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και υπάγεται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ) ή εργάζεται σε ΝΠΔΔ και λοιπούς φορείς που υπάγονται διοικητικά ή εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ απευθείας ή μέσω των Γενικών Επιτελείων
 • Μέλη οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα, γονείς) του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν υπηρεσία πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Απόστρατοι Αξιωματικοί - Υπαξιωματικοί και συνταξιούχοι (μόνιμοι ή επί συμβάσει) πολιτικοί υπάλληλοι των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Μέλη των οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα, γονείς) των εν ζωή ή/ και των αποθανόντων εν αποστρατεία στελεχών που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 • Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών
 • Εθνοφύλακες (αφορά σε προσωπικό εφεδρείας, το οποίο επανδρώνει τις Μονάδες Εθνοφυλακής)

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνει ταυτοποίηση ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας, έτσι ώστε να μπορείτε άμεσα ή σε μεταγενέστερο χρόνο να αποκτήσετε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προνομιακά προϊόντα.

Ειδικότερα, αν είστε μέλος οικογένειας του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (ως άνω περίπτωση), πριν την ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των δικών σας στοιχείων πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί η ταυτοποίηση /επικαιροποίηση των στοιχείων του εν ενεργεία δικαιούχου (ως άνω περιπτώσεις).

Δείτε αναλυτικά τα Δικαιολογητικά, ανά κατηγορία δικαιούχου

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προέγκρισης Οφειλέτη:

 • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου φορολογικού έτους
 • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους
 • Έντυπο Ε2 τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον υπάρχει εισόδημα από ακίνητα
 • Έντυπο Ε9, εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία

 • Για μισθωτούς: τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας ή επίσημη βεβαίωση αποδοχών μηχανογραφημένη, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται εκτενώς τα επαγγελματικά στοιχεία, οι μικτές και καθαρές αποδοχές, οι ασφαλιστικές κρατήσεις, ο φόρος κ.λπ.
 • Για συνταξιούχους: τριμηνιαία/μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταίο απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή απόφαση σύνταξης στις περιπτώσεις που είτε έχει υποβληθεί αίτηση για σύνταξη είτε λαμβάνεται αναπηρική σύνταξη.

Σε περίπτωση που ο σκοπός του δανείου αφορά αποπληρωμή στεγαστικού δανείου άλλης Τράπεζας απαιτείται προσκόμιση δανειακής ενημερότητας ή των δύο τελευταίων statements του δανείου.

Σημειώνεται ότι κατά την αξιολόγηση του αιτήματος μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω δικαιολογητικά από την Τράπεζα ανάλογα την περίπτωση.

Δικαιολογητικά Εγγυητή:

Στην περίπτωση που απαιτηθεί εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά οικονομικής προέγκρισης με τον Οφειλέτη.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο εγγυητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας / επιχειρηματίας / αγρότης /κτηνοτρόφος, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών
 • Φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους
 • Έγγραφα για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ (Ε3 ή Έντυπο Ν)