Επισκόπηση του Πλαισίου Αντικατάστασης Δεικτών Αναφοράς (Benchmark Rates Reform)

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Χρηματοπιστωτικού Συμβουλίου Σταθερότητας (Financial Stability Board/FSB) για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας των επιτοκίων αναφοράς (benchmark rates) στις χρηματοοικονομικές συμβάσεις, οι εποπτικές Αρχές και ρυθμιστικοί φορείς, ήδη από το 2014, βρίσκονται σε διεργασίες για την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών επιτοκίων αναφοράς  (Reference Rates). Τα εν λόγω επιτόκια  σχεδιάζονται με γνώμονα κυρίως, την απόλυτη διασφάλιση της διαφάνειας, συνέπειας και αξιοπιστίας τους.

Τα διατραπεζικά επιτόκια LIBOR (London Interbank Offered Rates) αποτελούν ομάδες επιτοκίων σε συγκεκριμένα νομίσματα (CHF, EUR LIBOR, GBP, JPY, USD) που διαχειρίζεται η ICE Benchmark Administration (IBA).

Την 5η Μαρτίου 2021, η οικεία εποπτική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου, (UK Financial Conduct Authority - FCA) ανακοίνωσε τη μελλοντική παύση ή απώλεια αντιπροσωπευτικότητας των 35 LIBOR που παρέχονται από το IBA (CHF, EURO LIBOR, GBP, JPY και USD LIBOR διάρκειας μιας εβδομάδος και δύο μηνών μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021, ενώ για τις υπόλοιπες διάρκειες USD LIBOR μετά την 30η Ιουνίου 2023).

(βλ. FAQ - Χρονοδιάγραμμα παύσης ή απώλειας αντιπροσωπευτικότητας των LIBORs)

Aντικατάσταση των Επιτοκίων Αναφοράς (Benchmark Rates) CHF LIBOR και EONIA

Στις 10 Φεβρουαρίου 2021, δυνάμει του Κανονισμού ΕΕ 2021/168 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021, τροποποιήθηκε ο Κανονισμός της ΕΕ 2016/1011 - EU Benchmark Regulation  (EU BMR)  σχετικά με τους δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων και πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την εξουσιοδότηση βάσει νόμου να δύναται να ορίσει επιτόκια αντικατάστασης για ένα επιτόκιο αναφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δυο εκτελεστικούς κανονισμούς:

  • (EE 2021/1847 της 14ης Οκτωβρίου 2021) σχετικά με τον καθορισμό καταστατικού υποκατάστατου για ορισμένες εκδόσεις του CHF LIBORτο οποίο χρησιμοποιείται σε κάθε σύμβαση και σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, μεταξύ άλλων, σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου, εν γένει σε ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, συμβάσεις δανείων λιανικής, συμβάσεις καταναλωτικής πίστης  και επιχειρηματικά δάνεια  εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με νέο ορισθέν επιτόκιο αναφοράς το Swiss Average Rate Overnight “SARON”.
  • (ΕΕ 2021/1848 της 21ης Οκτωβρίου 2021) σχετικά με τον καθορισμό επιτοκίου αντικατάστασης του σταθμικού μέσου των επιτοκίων του ευρώ για συναλλαγές μίας ημέρας (Euro Overnight Index Average, “EONIA”) ως δείκτη αναφοράς, με νέο ορισθέν επιτόκιο αναφοράς το Euro Short-Τerm Rate “€STR”.

Διατήρηση EURIBOR Benchmark Rate

Αναφορικά με το Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), το 2019 εφαρμόστηκε επ’ αυτού μεθοδολογική αναμόρφωση σε ευθυγράμμιση με τα όσα ορίζουν οι εποπτικές οδηγίες που αναφέρονται στην ΕΕ 2016/1011 - EU Benchmark Regulation (EU BMR).

Επί του παρόντος, το EURIBOR εξακολουθεί να υφίσταται ως επιτόκιο αναφοράς ακολουθώντας από το τέλος του 2019 μία υβριδική μεθοδολογία βασιζόμενη στο πλήθος των σχετιζομένων συναλλαγών και τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων επί των σχετικών αγορών.

Σε συνέχεια της εφαρμογής της υβριδικής μεθοδολογίας, έχει αποφασιστεί από τον διαχειριστή του Euribor, ΕΜMI (European Money Markets Institute), η δημοσίευση του EURIBOR και μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και λήψη μέτρων με στόχο την έγκαιρη και ασφαλή συμμόρφωσή της με τις επικείμενες αλλαγές στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Παράλληλα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες μετάβασης στα νέα εναλλακτικά Επιτόκια Αναφοράς σε συνεργασία  με τις εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, κεντρικές τράπεζες και φορείς προκειμένου να εξασφαλίσει μία επιτυχημένη και ομαλή μετάβαση για τους πελάτες της στη μετά LIBOR εποχή.

Τι είναι τα επιτόκια αναφοράς και γιατί τελούν υπό αναμόρφωση;

Τα επιτόκια αναφοράς είναι επιτόκια τα οποία επικαιροποιούνται τακτικά και είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές στις χρηματοοικονομικές αγορές σε δάνεια, ομόλογα, παράγωγα καθώς και σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή/και προϊόντα ή/και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις.

Τα επιτόκια αναφοράς χρησιμοποιούνται ευρέως από άτομα και οργανισμούς σε όλο το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο υπολογισμός τους πραγματοποιείται από ένα ανεξάρτητο όργανο, τις περισσότερες φορές για να αποτυπώνεται το κόστος δανεισμού χρήματος σε διάφορες αγορές.

Δεδομένης της οικονομικής σημασίας των επιτοκίων αναφοράς, είναι κρίσιμο η αξιοπιστία τους να διασφαλίζεται από σαφείς δομές διακυβέρνησης και διαφανείς μεθοδολογίες.

Για λόγους αξιοπιστίας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας, τα επιτόκια αναφοράς τελούν, επί του παρόντος, υπό σημαντική αναμόρφωση. Η εν λόγω διαδικασία αναμόρφωσης είναι κυρίως το αποτέλεσμα της εισαγωγής του κανονισμού της ΕΕ για τους δείκτες αναφοράς, ο οποίος δημοσιεύθηκε το 2016 (ΕΕ 2016/1011 της 8ης Ιουνίου 2016 - EU Benchmark Regulation) (EU BMR).

Τι είναι το LIBOR και πότε θα πάψει να υφίσταται

Τα διατραπεζικά επιτόκια του Λονδίνου (London Interbank Offered Rates - LIBOR) είναι ομάδες επιτοκίων σε συγκεκριμένα νομίσματα (CHF, EUR LIBOR, GBP, JPY, USD) που διαχειρίζεται η ICE Benchmark Administration (IBA), η οποία εξουσιοδοτείται και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Financial Conduct Authority - FCA).

Τα LIBOR αντιστοιχούν σε επιτόκια που χρησιμοποιούν οι κορυφαίες τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος προκειμένου να χρηματοδοτούν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα σε επιλεγμένα νομίσματα χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων.

Tα LIBOR, που είναι από τους κυριότερους δείκτες αναφοράς επιτοκίων, που χρησιμοποιούνται στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, θα πάψουν να υφίστανται ή θα είναι μη-αντιπροσωπευτικά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 (CHF, EURO LIBOR, GBP, JPY σε όλες τις διάρκειες  και USD LIBOR διάρκειας μίας εβδομάδας και δύο μηνών, ενώ για τις υπόλοιπες διάρκειες USD LIBOR μετά την 30η Ιουνίου 2023).

Τί είναι τα επιτόκια μηδενικού κινδύνου (RFR);

Τα επιτόκια που αναφέρονται ως μηδενικού κινδύνου (Risk Free Rates – RFR) είναι εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς που έχουν αναπτυχθεί με την επίβλεψη των Κεντρικών Τραπεζών και δύναται να αξιοποιηθούν αντί των LIBOR.

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν συστήσει για κάθε LIBOR τα επιτόκια μηδενικού κινδύνου για δείκτες αναφοράς, ως ακολούθως:

LIBOR Εναλλακτικό επιτοκιο αναφοράς - RFR Διαχειριστής RFR
USD LIBOR Secured Overmight Financing Rate (SOFR) Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νεας Υόρκης
GBP LIBOR Stelring Overmight index Average (SONIA) Τράπεζα της Αγγλίας
CHF LIBOR Swiss Average Rate Overmight (SARON) Ελβετικό Χρηματιστήριο SIX
JPY LIBOR Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) Τράπεζα της Ιαπωνίας
EUR LIBOR & EONIA Euro Short - Term Rate (€STR) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Tα RFR διαφέρουν από τα LIBOR βάσει χαρακτηριστικών όπως, ενδεικτικά, η περίοδος αναφοράς του επιτοκίου, η μεθοδολογία υπολογισμού και τα ενσωματωμένα στοιχεία κινδύνου.

Συγκεκριμένα, τα LIBOR είναι σειρές μεσοπρόθεσμων επιτοκίων με διάρκεια έως 12 μήνες, ενώ τα RFR είναι επιτόκια μιας ημέρας. Παράλληλα, τα LIBOR εξάγονται κυρίως από ενδεικτικές τιμές που παρέχονται από επιλεγμένες τράπεζες με σκοπό να αποτελούν εκτιμήσεις για τα επιτόκια χορήγησης κεφαλαίων. Τα RFR είναι δείκτες αναφοράς επιτοκίων που βασίζονται σε πραγματικές συναλλαγές.

Συγχρόνως, τα LIBOR είναι επιτόκια δανεισμού χωρίς εξασφάλιση και περιλαμβάνουν στοιχεία κινδύνων της διατραπεζικής αγοράς όπως είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Tα RFR δεν περιλαμβάνουν στοιχεία πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας.

Οι εθνικές ομάδες εργασίας έχουν υποστηρίξει, μέσω συστάσεων, τη χρήση των RFR ως εναλλακτικών επιτοκίων αναφοράς, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να βελτιωθεί η υποκείμενη ρευστότητα αυτών των δεικτών αναφοράς.

Τι είναι το Περιθώριο Προσαρμογής RFR (RFR Spread Adjustment);

Προκειμένου να αντικατοπτρισθεί η διαφορά που παρατηρείται ιστορικά μεταξύ των LIBOR και των ανατοκισμένων RFR και να ελαχιστοποιηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος μιας αντικατάστασης, οι εθνικές ομάδες εργασίας συνιστούν να προστεθεί ένα σταθερό περιθώριο προσαρμογής στο ανατοκισμένο RFR για κάθε μια από τις περιόδους του LIBOR που αντικαθιστά.

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις ανέδειξαν, ως ευρέως αποδεκτή, την επιλογή του υπολογισμού ενός σταθερού περιθωρίου προσαρμογής. Αυτό το περιθώριο προσαρμογής υπολογίζεται βάσει των ιστορικών παρατηρήσεων της διαφοράς μεταξύ του LIBOR και του αντίστοιχου RFR που έχει ανατοκιστεί για μια 5ετή περίοδο με καταληκτική ημερομηνία, την 5η Μαρτίου 2021, η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία η FCA ανακοίνωσε επίσημα την παύση ορισμένων ρυθμίσεων LIBOR.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παύσης ή απώλειας αντιπροσωπευτικότητας των LIBOR;

Οι ημερομηνίες που έχει ανακοινώσει η FCA για την παύση ή απώλεια αντιπροσωπευτικότητας των  LIBOR παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

LIBOR

LIBOR Διάρκειες

 Ημ/νία παύσης έκδοσης /απώλειας αντιπροσωπευτικότητας

Έναρξη Μη-αντιπροσωπευτικότητας, Δημοσίευσης Συνθετικής μεθοδολογίας υπολογισμού

USD

1W, 2M

31-Δεκ-21

-

USD

Overnight, 12M

30-Ιουν-23

-

USD

1M,3M,6M

30-Ιουν-23

θα δοθεί οδηγία

GBP

Overnight,1W,2M,12M

31-Δεκ-21

-

GBP

1M,3M,6M

31-Δεκ-21

Από 1-Ιαν-22

JPY

Spot next,1W,2M,12M

31-Δεκ-21

-

JPY

1M,3M,6M

31-Δεκ-21

Από 1-Ιαν-22 έως 31-Δεκ-22

CHF

Όλες οι διάρκειες

31-Δεκ-21

-

EUR

Όλες οι διάρκειες

31-Δεκ-21

-

Πηγή: UK FCA data

Η εποπτική αρχή FCA δεν έχει ακόμη καθορίσει μια ημερομηνία λήξης για τη χρήση του συνθετικού LIBOR σε Λίρα Αγγλίας.

Οι προαναφερόμενες ημερομηνίες μπορεί να αλλάξουν κατόπιν νέων αποφάσεων της εποπτικής αρχής FCA.

Τι είναι το συνθετικό LIBOR;

Το συνθετικό LIBOR είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα επιτόκιο αναφοράς LIBOR που συνεχίζει να δημοσιεύεται αλλά δεν βασίζεται πλέον σε υποβολές των τραπεζών, αλλά μάλλον σε μια εναλλακτική (ή «συνθετική») μεθοδολογία υπολογισμού.

Το συνθετικό επιτόκιο επιλέχθηκε από την UK FCA για να παράσχει μια λογική και δίκαιη προσέγγιση του τι θα μπορούσε να είναι στο μέλλον το αντίστοιχο LIBOR των τραπεζών. Ωστόσο, σύμφωνα με την FCA, τα συνθετικά LIBOR δεν θα είναι πλέον αντιπροσωπευτικά επιτόκια αναφοράς και θα επιτρέπονται μόνο για χρήση σε περιορισμένο σύνολο συμβάσεων.

Ποιες συμβάσεις επηρεάζονται από την μετάβαση στην μετά LIBOR εποχή;

Η μετάβαση από το LIBOR θα επηρεάσει τόσο τις ήδη υπάρχουσες, όσο και τις μελλοντικές συναλλαγές στις χρηματοοικονομικές αγορές σε δάνεια, ομόλογα, παράγωγα καθώς και σε άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα ή/και προϊόντα ή/και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις που συνδέονται με το επιτόκιο αναφοράς LIBOR.

Ο φορέας ISDA (International Swaps and Derivatives Association) έχει εκδώσει το ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων στις διεθνείς αγορές παραγώγων όσον αφορά στην συμβατική μετάβαση των LIBOR σε νέα επιτόκια. Το πρωτόκολλο είναι ένας πολυμερής συμβατικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την τροποποίηση συμβάσεων με τεκμηρίωση ISDA.

Τι είναι οι εφεδρικές διατάξεις;

Οι εφεδρικές διατάξεις για τα επιτόκια αναφοράς, αναφέρονται στους συμβατικούς όρους που ισχύουν εάν το υποκείμενο επιτόκιο αναφοράς στο χρηματοπιστωτικό προϊόν/μέσο ή και στην σχετική σύμβαση διακοπεί οριστικά, παύσει να είναι διαθέσιμο ή  αντιπροσωπευτικό. Στο πλαίσιο των εφεδρικών διατάξεων, συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή  των γεγονότων που οδηγούν στη μετάβαση σε νέο εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς, του νέου εναλλακτικού επιτοκίου αναφοράς και του τυχόν περιθωρίου προσαρμογής, όπως αναλύεται ανωτέρω.

Υπάρχουν συσσωρευμένες από το παρελθόν συμβάσεις στους τομείς των χρεωστικών τίτλων, των δανείων, των προθεσμιακών καταθέσεων και των παραγώγων που αναφέρονται στα LIBOR, οι οποίες λήγουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και δεν περιλαμβάνουν ισχυρές συμβατικές εφεδρικές διατάξεις για την κάλυψη της παύσης των LIBOR.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευθύνη να αναλύσουν τις συμβατικές τους ρυθμίσεις προκειμένου να προσδιορίσουν τις καταστάσεις τις οποίες προορίζεται να καλύψει μια συμβατική εφεδρική διάταξη.  Μια εφεδρική διάταξη θεωρείται  ότι δεν είναι ισχυρή εάν – εκτός και άλλων παραγόντων - δεν προβλέπει μόνιμο υποκατάστατο για τον υπό παύση δείκτη αναφοράς.

Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το LIBOR σε ελβετικό φράγκο (CHF);

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1847 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό καταστατικού υποκατάστατου για ορισμένες εκδόσεις του CHF LIBOR, ως νέο επιτόκιο αναφοράς ορίστηκε το Swiss Average Rate Overnight “SARON”.

Τα ακόλουθα επιτόκια καθορίζονται ως επιτόκια αντικατάστασης του CHF LIBOR στις αναφορές στο CHF LIBOR σε κάθε σύμβαση και σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ:

  • το CHF LIBOR διάρκειας 1 μήνα αντικαθίσταται από το ανατοκιζόμενο επιτόκιο SARON διάρκειας 1 μήνα, όπως αυτό παρατηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου 1 μήνα που προηγείται της περιόδου επιτοκίου
  • το CHF LIBOR διάρκειας 3 μηνών αντικαθίσταται από το ανατοκιζόμενο επιτόκιο SARON διάρκειας 3 μηνών, όπως αυτό παρατηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου 3 μηνών που προηγείται της περιόδου επιτοκίου
  • το CHF LIBOR διάρκειας 6 μηνών αντικαθίσταται από το ανατοκιζόμενο επιτόκιο SARON διάρκειας 3 μηνών, όπως αυτό παρατηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου 3 μηνών που προηγείται της περιόδου επιτοκίου
  • το CHF LIBOR διάρκειας 12 μηνών αντικαθίσταται από το ανατοκιζόμενο επιτόκιο SARON διάρκειας 3 μηνών, όπως αυτό παρατηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου 3 μηνών που προηγείται της περιόδου επιτοκίου.

Στα επιτόκια αντικατάστασης που καθορίζονται ως άνω, προστίθεται σταθερή προσαρμογή για τη διαφορά. Η εν λόγω σταθερή προσαρμογή για τη διαφορά ισοδυναμεί με τη διαφορά που δημοσιεύεται για κάθε σχετική διάρκεια ισχύος και υπολογίζεται στις 5 Μαρτίου 2021 ως ιστορική διάμεση διαφορά μεταξύ του οικείου CHF LIBOR και του αντίστοιχου SARON, ανατοκισμένου για προγενέστερη πενταετή περίοδο για κάθε επιμέρους διάρκεια.

Τα επιτόκια αντικατάστασης του CHF LIBOR ορίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

LIBOR

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Επιτόκιο αντικατάστασης

Τιμή προσαρμογής για τη διαφορά (%)

CHF

1M

Ανατοκιζόμενο επιτόκιο SARON διάρκειας 1 μήνα (SAR1MC)

ISIN CH0477123886

-0,0571

CHF

3M

Ανατοκιζόμενο επιτόκιο SARON διάρκειας 3 μηνών (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0031

CHF

6M

Ανατοκιζόμενο επιτόκιο SARON διάρκειας 3 μηνών (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0741

CHF

12M

Ανατοκιζόμενο επιτόκιο SARON διάρκειας 3 μηνών (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,2048

Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον δείκτη αναφοράς EONIA;

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1848 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τον καθορισμό επιτοκίου αντικατάστασης του σταθμικού μέσου των επιτοκίων του ευρώ για συναλλαγές μίας ημέρας (Euro Overnight Index Average, “EONIA”), ως νέο επιτόκιο αναφοράς ορίστηκε το Euro Short-Τerm Rate “€STR”.

Η προσαρμογή του σταθερού περιθωρίου που προστίθεται στο άνω καθορισμένο επιτόκιο αντικατάστασης ισούται με 8,5 μονάδες βάσης.

Πώς προετοιμάζεται η Τράπεζα Πειραιώς για τη μετάβαση από το LIBOR στα νέα επιτόκια αναφοράς;

Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας αξιολογήσει το πλήθος των συμβάσεών της που επηρεάζονται λόγω της μετάβασης από τα LIBOR στα νέα επιτόκια αναφοράς, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προετοιμασίας του Ομίλου για την ασφαλή και συνεπή μετάβαση στη νέα εποχή και, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους εποπτικούς, ρυθμιστικούς και χρηματοπιστωτικούς φορείς, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που αφορούν στα προϊόντα της βάσει των νέων επιτοκίων αναφοράς.

Συμβάσεις με την Τράπεζα Πειραιώς οι οποίες σήμερα σχετίζονται με το επιτόκιο αναφοράς LIBOR, θα επηρεαστούν από τη μετάβαση αυτή.

Η Τράπεζα Πειραιώς προτείνει στους πελάτες της που τηρούν προϊόντα τα οποία συνδέονται με το επιτόκιο LIBOR, να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και αναρτήσεις της Τράπεζας, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν μεταβολές σε αυτά  λόγω της επικείμενης μετάβασης.