Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική (sustainable banking).

Η υιοθέτηση των Αρχών θα εναρμονίσει τον Τραπεζικό Κλάδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Η.Ε. και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Υπογράφοντας τις Αρχές για την Υπεύθυνη Τραπεζική, οι Τράπεζες αποδέχονται τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτές ώστε να ευθυγραμμίζονται και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινωνίας. Οι Τράπεζες καλούνται να θέσουν στόχους, ώστε να ενισχύσουν τις θετικές τους επιπτώσεις αλλά και να αντιμετωπίσουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις.

Τι επιδιώκουν οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής;

Για τις τράπεζες:

  • Οι Αρχές παρέχουν στις τράπεζες τη δυνατότητα σύνδεσης με τους στόχους και τις ανάγκες της κοινωνίας, παρέχοντας ένα πλαίσιο αρχών για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές και τις διαδικασίες των Τραπεζών, σε όλες τις εγκριτικές βαθμίδες και σε επίπεδο στρατηγικής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου αλλά και σε επίπεδο συναλλαγών, που επηρεάζει το σύνολο της πελατείας και όλο το φάσμα δραστηριοτήτων των Τραπεζών.

Για τον τραπεζικό τομέα:

  • Οι Αρχές βοηθούν στην ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων των τραπεζών με την κοινωνική πρόοδο και την αλληλεγγύη, βοηθούν στην εναρμόνιση των σχέσεων με την κοινωνία, την προώθηση του πολιτισμού, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που παράγουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν από τη υπογραφή των Αρχών;

Υπογράφοντας τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, οι τράπεζες επιλέγουν να υιοθετήσουν μια πιο υπεύθυνη στάση, ενισχύοντας την κοινωνική συνεισφορά τους και υποβοηθούμενες από ένα αποδεκτό και παγκόσμιο πλαίσιο αρχών, που τις ωθεί στην εναρμόνιση των επιχειρηματικών τους αποφάσεών με τους στόχους και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η αλλαγή των κριτηρίων λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων από τις τράπεζες αποτελεί βασικό στόχο της όλης προσπάθειας, ώστε να είναι εφικτή η προσαρμογή των τραπεζών στις ανάγκες της κοινωνίας μέσα σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, προς όφελος όλων.

Οι τράπεζες ενισχύουν την εμπιστοσύνη και συνεργάζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους με ακόμη περισσότερη διαφάνεια, με τους επενδυτές, τους πελάτες, τους εργαζομένους αλλά και τους προμηθευτές τους, διασφαλίζοντας έτσι ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τι θα δουν οι πελάτες μιας τράπεζας που έχει υπογράψει τις Αρχές;

Οι πελάτες θα δουν και θα μπορούν να επιλέξουν μια τράπεζα που:

  • Ενισχύει την απασχόληση και υποστηρίζει επιχειρήσεις που προάγουν την ποιότητα ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία
  • Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, μιας κοινωνία που σέβεται και χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους με βιώσιμο τρόπο.