Παράδειγμα υπολογισμού ΣΕΠΠΕ Αγορών για την « Πειραιώς Visa Business»

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ) υπολογιζόμενο με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθμ . Ζ1-699/2010 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 917/23.6.2010 τεύχος Β) και τις κατωτέρω παραδοχές ανέρχεται σε 25,36%

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 16,95% + 0,6% εισφ. Ν.128/75 αναπροσαρμοζόμενου με βάση τις μεταβολές του δείκτη Euribor μηνός. Η αναπροσαρμογή του θα διαφοροποιείται επιπλέον των μεταβολών αυτών κατά +0,5 εκατοστιαία μονάδα, ΣΥΝΔΡΟΜΗ € 40, ΑΓΟΡΑ € 1.500 την 01/01/2012 ΕΚΔΟΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 31/01/2012, ΔΟΣΕΙΣ 12.

1η δόση 20/2/2012 € 186,94, 2η δόση 20/3/2012 € 145,11, 3η δόση 20/4/2012 € 143,28, 4η δόση 20/5/2012 € 141,45, 5η δόση 20/6/2012 € 139,62, 6η δόση 20/7/2012 € 137,80, 7η δόση 20/8/2012 € 135,97, 8η δόση 20/9/2012 € 134,14, 9η δόση 20/10/2012 € 132,31, 10η δόση 20/11/2012 € 130,48, 11η δόση 20/12/2012 € 128,66, 12η δόση 20/1/2013 € 126,83. Σύνολο € 1.682,59. Διευκρινίζεται ότι το ΣΕΠΠΕ και το ποσό της συνολικής καταβολής που αναφέρονται παραπάνω, αναφέρονται αποκλειστικά χάριν παραδείγματος και προκύπτουν μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα προαναφερθέντα δεδομένα.