Στεγαστικά Δάνεια - Πρώην GENIKI Bank - F.A.Q

Η Τράπεζα Πειραιώς από 22 έως 23 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει την ενοποίηση των συστημάτων της πρώην GENIKI Bank στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς. Από αυτή τη διαδικασία δεν θα επέλθει καμία μεταβολή στους όρους του στεγαστικού δανείου που έχετε λάβει από την πρώην GENIKI Bank, για το οποίο και θα εξακολουθούν να ισχύουν όσα αποτυπώνονται στη σύμβαση που υπογράψατε.

Στη συνέχεια παρατίθενται ερωτήσεις που ενδεχομένως προκύψουν αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παρακολούθησης του στεγαστικού σας δανείου.

Συχνές Ερωτήσεις 1.  Ο αριθμός λογαριασμού του δανείου μου, φαίνεται να είναι διαφορετικός από αυτόν που είχα μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι έχει αλλάξει το δάνειό μου;
 
Η αλλαγή στον αριθμό του λογαριασμού σας έχει γίνει για λειτουργικούς λόγους στα πλαίσια της ενοποίησης των συστημάτων και δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του δανείου σας. Τόσο με τον προηγούμενο όσο και με τον νέο σας αριθμό λογαριασμού θα είναι εφικτή η εξυπηρέτησή σας από το ενοποιημένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς και της πρώην  GENIKI Bank.


 2.  Θα υπάρξει κάποια μεταβολή στα χαρακτηριστικά ή στους όρους του δανείου μου μετά την ενοποίηση των συστημάτων;
 
Τα χαρακτηριστικά και οι όροι του στεγαστικού σας δανείου δεν θα επηρεαστούν από την ενοποίηση των συστημάτων, συνεπώς το επιτόκιο και η διάρκεια του δανείου σας, η ημερομηνία καταβολής των δόσεων σας, η υφιστάμενη προσημείωση κ.λπ. θα εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη δανειακή σας σύμβαση.


 3.  Μπορώ να κάνω μερική ή ολική εξάλειψη της προσημείωσης μου σε περίπτωση μερικής ή ολικής προεξόφλησης του δανείου μου; Ποιές είναι οι απαραίτητες ενέργειες;
 
Θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα στο κατάστημα χορήγησης του δανείου σας για να σας κατευθύνει προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.


 4.  Στο δίκτυο της πρώην GENIKI Bank το δάνειο μου εξοφλείτο  αυτόματα από τον καταθετικό λογαριασμό που διατηρούσα. Θα συνεχίζει να εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο;
 
Ναι, θα εξακολουθεί να ισχύει η εντολή αυτόματης εξόφλησης του δανείου σας.


 5.  Πώς θα μπορώ να ελέγξω τα στοιχεία του δανείου μου; (ποσό επόμενης δόσης, ημερομηνία πληρωμής, ενήμερο ποσό κλπ);
 
Θα μπορείτε να ενημερώνεστε από  το δίκτυο καταστημάτων, και από τις υπηρεσίες winbank web banking, winbank phone banking και winbank mobile App.


 6.  Θα έχω τη δυνατότητα να συνδέσω τον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου μου με την χρεωστική μου κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς;
 
Βεβαίως, θα μπορείτε να προχωρήσετε στην σύνδεση μέσω οποιουδήποτε καταστήματος του διευρυμένου Δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε σε σύνδεση και μέσω winbank web banking ή winbank phone banking εφόσον έχετε κωδικούς εξυπηρέτησης.


 7.  Έχω κάνει αίτηση για δάνειο, πού μπορώ να απευθυνθώ για να ενημερωθώ;
 
Στο κατάστημα στο οποίο υποβάλλατε την αίτησή σας.


 8.  Είμαι σε καθεστώς ρύθμισης, θα συνεχίσουν να ισχύουν τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης;
 
Τα χαρακτηριστικά του δανείου σας που βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης θα  εξακολουθήσουν να ισχύουν  με τις ίδιες προϋποθέσεις και  τους όρους που έχετε υπογράψει.

 9.  Έχω στεγαστικό δάνειο «Γενική Σπίτι Ασφαλώς» στο οποίο υπάρχει ασφάλεια επιτοκίου (ή προστασία επιτοκίου)*. Θα μεταβληθούν οι όροι του;
 
Όχι, δε θα μεταβληθούν οι όροι του και η ασφάλεια επιτοκίου θα παραμείνει σύμφωνα με τη σύμβαση σας.

*Σημείωση για την «Ασφάλεια ή προστασία επιτοκίου»: το αρχικό επιτόκιο του δανείου «Γενική Σπίτι Ασφαλώς» (κατά την εκταμίευση) αυξάνεται και μειώνεται ισόποσα με το επιτόκιο βάσης (Euribor 12M). Με την «ασφάλεια ή προστασία επιτοκίου», η μέγιστη αύξηση ή μείωση που μπορεί να λάβει το αρχικό επιτόκιο δεν ξεπερνά το 2%.


 10.  Έχω στεγαστικό δάνειο «Γενική Σπίτι Ασφαλώς» και το επιτόκιο αναπροσαρμόζεται ετησίως λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο των καθημερινών μεταβολών του EURIBOR 12M των 2 αμέσως προηγούμενων μηνών από την ημέρα ανανέωσης επιτοκίου. Θα αλλάξει κάτι στον τρόπο υπολογισμού το επιτοκίου;
 
Όχι, δε θα αλλάξει τίποτα στον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου σας.


 11.  Σε περίπτωση που έχω στεγαστικό δάνειο από την πρώην GENIKI Bank και την Τράπεζα Πειραιώς με προσημειωμένο το ίδιο ακίνητο. Θα πραγματοποιηθεί συνένωση των δύο προϊόντων;
 
Όχι, κάθε δάνειο θα παραμένει ξεχωριστό.


 12.  Δεδομένου ότι το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς έχει διευρυνθεί, θα μπορώ να μεταφέρω τις εργασίες του δανείου μου σε άλλο κατάστημα που να με εξυπηρετεί καλύτερα (π.χ κοντινότερο);
 
Θα πρέπει να κάνετε αίτημα στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί και κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματός σας, θα λάβετε απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, συναλλαγές που αφορούν το δάνειο σας μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε οποιοδήποτε κατάστημα σας εξυπηρετεί.


 13.  Θα υπάρχει ποινή προεξόφλησης του δανείου μου μετά την ενοποίηση;
 
Όλοι οι όροι του δανείου σας ισχύουν όπως ορίζονται από τη σύμβασή σας. 
Παράδειγμα:
έστω δάνειο το οποίο έχει επιτόκιο Euribor 12Μ + περιθώριο 2% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, δηλ. 0,12%) και έστω ότι η τιμή του Euribor 12Μ κατά την εκταμίευση ήταν 2%. Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο κατά την εκταμίευση ήταν 4,12%. Αν το Euribor 12Μ λάβει την τιμή 5%, τότε το επιτόκιο του δανείου δε θα λάβει την τιμή 7,12%, αλλά 6,12% λόγω προστασίας επιτοκίου (αρχικό επιτόκιο 4,12% + 2% (maximum αύξηση)= 6,12%).