Στεγαστικό Δάνειο Σταθερού Επιτοκίου

Ένα ενυπόθηκο δάνειο για αγορά, κατασκευή, ολοκλήρωση, ανακαίνιση ή επισκευή ενός ακινήτου, αγορά ενός οικόπεδο ή αποπληρωμή ενυπόθηκου δανείου από άλλη τράπεζα. Για τα πρώτα 2, 3 ή 5 χρόνια το επιτόκιο είναι σταθερό και στη συνέχεια ποικίλλει ανάλογα με το επιτόκιο Euribor 1M συν ένα σταθερό περιθώριο για το σύνολο του δανείου.

EΠITOKIO
Σταθερό
για 2,3 ή 5 χρόνια

μετά

Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 30 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €20.000

και μέχρι το 90% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χαμηλό επιτόκιο
  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος
  • Χρηματοδότηση με ή χωρίς δικαιολογητικά συμμετοχής/φοίτησης
EΠITOKIO
Σταθερό
για 2,3 ή 5 χρόνια

μετά

Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 30 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €20.000

και μέχρι το 90% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χαμηλό επιτόκιο
  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος
  • Χρηματοδότηση με ή χωρίς δικαιολογητικά συμμετοχής/φοίτησης