Στεγαστικό Δάνειο Συνδεδεμένο με Euribor μηνός

Ένα ενυπόθηκο δάνειο για αγορά, κατασκευή, τερματισμό, ανακαίνιση ή επισκευή ενός ακινήτου, αγορά ενός οικόπεδο ή αποπληρωμή ενυπόθηκου δανείου από άλλη τράπεζα. Το επιτόκιο ποικίλλει ανάλογα με το επιτόκιο Euribor 1M συν ένα σταθερό περιθώριο για ολόκληρη τη διάρκεια του δανείου.

EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 30 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €20.000

και μέχρι το 90% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χαμηλό επιτόκιο
  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος
  • Χρηματοδότηση με ή χωρίς δικαιολογητικά συμμετοχής/φοίτησης
EΠITOKIO
Κυμαινόμενο
Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
μέχρι 30 χρόνια
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
από €20.000

και μέχρι το 90% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
  • Χαμηλό επιτόκιο
  • Δυνατότητα περιόδου χάριτος
  • Χρηματοδότηση με ή χωρίς δικαιολογητικά συμμετοχής/φοίτησης