Επιτόκια Χορηγήσεων

Επιτόκια Χορηγήσεων προς Επιχειρήσεις

Είδος Επιτόκιο
Ημερομηνία Ισχύος
Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων / Β.Ε.Χ
 
9,25%
 
16.08.11
Βασικό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων / Κεφάλαιο Κίνησης
 
8,25%
 
01.09.13
Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων / Π.Ε.Χ.
 
8,90%
 
16.08.11
Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπρόθεσμων Χορηγήσεων / Κεφάλαιο Κίνησης
 
7,90%
 
01.09.13
Βασικό Επιτόκιο Μεσομακροπρόθεσμων Χορηγήσεων / Β.Ε.Μ.Χ.
 
9,20%
 
29.04.11
Επιτόκιο Επαγγελματικής / Επιχειρηματικής Στέγης / Β.Ε.Ε.Σ.
 
8,50%
 
26.02.10

Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με ποσοστό περιθωρίου. Στο Βασικό & Προνομιακό Επιτόκιο Βραχυπροθέσμων Χορηγήσεων εφαρμόζεται ελάχιστο θετικό περιθώριο 0 και μέγιστο 5 μονάδων στις χρηματοδοτήσεις σε Α.Α.Λ. ή /και στις χρηματοδοτήσεις Τακτής Λήξης ΕΥΡΩ & ΞΝ.

Τα παραπάνω επιτόκια χορηγήσεων επιβαρύνονται με εισφορά του Ν.128/75.

Επιτόκια Στεγαστικών Δανείων

Είδος Επιτόκιο
Ημερομηνία Ισχύος
Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών (Β.Ε.Σ.)
 
5,55%
 
15.09.11
Προνομιακό Επιτόκιο Στεγαστικών (Π.Ε.Σ.)
 
5,25%
 
15.09.11

Επιτόκια Στεγαστικών Δανείων Ιδιωτών για Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας & Αγορά Οικοπέδου

Είδος Επιτόκιο
Ημερομηνία Ισχύος
Στεγαστικό Δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου
 
Euribor 1Μ πλέον περιθωρίου(1)(2) από
1,75% - 2,70%
 
12.09.2023
Στεγαστικό Δάνειο Σταθερού επιτοκίου
3/5/10/15/20/25/30 ετών
 
Σταθερό επιτόκιο (1)(2) από
2,95% - 5,10%
 
12.09.2023
Εξοικονoμώ 2021
 
Σταθερό επιτόκιο (3) 6,50%
 
28.02.2023
Επισκευαστικό Green Με Εξασφάλιση
Κυμαινόμενου επιτοκίου
 
Euribor 1M + περιθώριο(1)(2)
με έκπτωση 0,15% από 1,60% - 2,50%

 
12.09.2023
Στεγαστικό Δάνειο Green Κυμαινόμενου επιτοκίου
 
Euribor 1M + περιθώριο(1)
με έκπτωση 0,15% από 1,60% - 2,55%

 
12.09.2023
Στεγαστικό Δάνειο Green Σταθερού επιτοκίου
 
Σταθερό επιτόκιο με έκπτωση 0,15% (1)
από 2,80% - 4,95%

 
12.09.2023


(1) Τα αναφερθέντα ανώτατα επιτόκια/περιθώρια είναι ενδεικτικά. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης της αίτησης δανειοδότησης από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της πολιτική, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η συναλλακτική συμπεριφορά, η παρεχόμενη εξασφάλιση, το ποσό και η διάρκεια του δανείου και σας γνωστοποιείται στα έντυπα προσυμβατικής ενημέρωσης. Τα στεγαστικά δάνεια κατοικίας επιβαρύνονται με 0,12% εισφορά του Ν128/75.

(2) Το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1% εφόσον το ακίνητο χρηματοδότησης/εξασφάλισης είναι επαγγελματική στέγη. Τα στεγαστικά δάνεια επαγγελματικής στέγης επιβαρύνονται με 0,60% εισφορά του Ν128/75.

(3) Mε 100% επιδότηση επιτοκίου για όλες τις κατηγορίες κινήτρων, εκτός της εισφοράς του Ν.128/75.

Επιτόκια Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστης

Είδος Επιτόκιο
Ημερομηνία Ισχύος
Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ)
 
11,10%
 
15.09.11
Βασικό Επιτόκιο Ανοικτών Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΑΚΠ)
 
10,50%
 
03.03.11
Προσωπικό Δάνειο - Κυμαινόμενου Επιτοκίου*
 
Από 10,95% έως 13,55%
 
15.09.11
Προσωπικό Δάνειο - Σταθερού Επιτοκίου
 
Από 12,20% έως 14,50%
 
19.08.11

*Το επιτόκιο του πελάτη στα ανωτέρω προϊόντα προσδιορίζεται από το προφίλ και την πιστωτική του συμπεριφορά

Είδος Επιτόκιο
Ημερομηνία Ισχύος
e-loan by winbank*
 
10,95%
 
13.06.18
Ανοικτό Προσωπικό Δάνειο**
 
Aπό 14,25%
 
03.06.11
Ανοικτό Προσωπικό & Προσωπικό Δάνειο
με Εξασφάλιση Καταθετικού/Επενδυτικού χαρτοφυλακίου
 

Euribor 1M+Περιθώριο***
 

30.07.07
Προσωπικό Δάνειο "Κίνηση Ακινήτου"
 
Euribor 1M + Περιθώριο 6,00%
 
31.01.13
Καταναλωτικό Δάνειο
"Γνώσεις & Δεξιότητες" *
 

11,85%
 

03.06.11
Καταναλωτικό Δάνειο Green*
 
8,75%
 
03.06.11
Καταναλωτικό Δάνειο Οικονομικών
Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο
 

9,95%
 

03.06.11

Όριο Υπερανάληψης (Overdraft) Επιτόκιο
Ημερομηνία Ισχύος
Πειραιώς Αποδοχών*
 
13,55%
 
03.06.11
Πειραιώς Αποδοχών Συνταξιούχων & Δημοσίων Υπαλλήλων*
 
    13,55%    
 
03.06.11
Πολυμορφικών Λογαριασμών*
 
                  13,95%                   
 
03.06.11
Personal Banking Λογαριασμός*
 
12,60%
 
03.06.11
Λογαριασμών Cash Manager*
 
13,60%
 
03.06.11

Ως Euribor 1Μ εννοείται το επιτόκιο Euribor μηνός 365 ημερών.

Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά του Ν.128/75.

*Το επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη Βασικό Επιτόκιο Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΚ).
**Το επιτόκιο συνδέεται με το δείκτη Βασικό Επτόκιο Ανοικτών Καταναλωτικής Πίστης (ΒΕΑΚΠ).
***Το περιθώριο εξαρτάται από το είδος της εξασφάλισης και την απόδοσή της.

Επιτόκια Προϊόντων Αγροτών

Είδος Επιτόκιο
Ημερομηνία Ισχύος
Βασικό Επιτόκιο Αγροτών
 
7,10%
 
15.09.11

Το παραπάνω επιτόκιο επιβαρύνεται με εισφορά του Ν.128/75.

Επιτόκια Πιστωτικών Καρτών

Είδος Επιτόκιο Αγορών
Επιτόκιο Αναλήψεων
Ημερομηνία Ισχύος
Πειραιώς Visa Classic
 
15,95%
 
19,15%
 
01.11.13
Πειραιώς Visa Gold
 
15,95%
 
18,65%
 
01.11.13
Πειραιώς Mastercard
 
15,95%
 
19,15%
 
01.11.13
Πειραιώς Visa Electron
 
15,95%
 
18,90%
 
01.11.13
University Visa
 
15,95%
 
18,65%
 
01.11.13
Miles & More World Mastercard
 
15,95%
 
19,40%
 
01.11.13
Miles & More World Mastercard Gold
 
15,95%
 
17,70%
 
01.11.13
AB Plus Mastercard Credit
 
15,95%
 
19,15%
 
02.02.14
Champions Card Mastercard
 
15,95%
 
19,15%
 
01.11.13
Panathinaikos F.C. Visa Classic
 
15,95%
 
19,15%
 
01.11.13
Panathinaikos F.C. Visa Gold
 
15,95%
 
18,65%
 
01.11.13
Olympiacos B.C. World Mastercard
 
15,95%
 
19,15%
 
15.10.13
Olympiacos B.C. World Mastercard Gold
 
15,95%
 
19,15%
 
15.10.13
Olympiacos F.C. Mastercard
 
15,95%
 
19,15%
 
09.04.14
Olympiacos F.C. Mastercard Gold
 
15,95%
 
19,15%
 
09.04.14
Aris B.C. Mastercard
 
15,95%
 
19,15%
 
09.09.14
Πειραιώς Life Card Visa
 
15,95%
 
18,95%
 
01.11.13
Πειραιώς Visa Infinite
 
9,90%
 
18,65%
 
01.11.13

Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με εισφορά του Ν.128/75.

Ενημερωθείτε για τα επιτόκια των υπόλοιπων πιστωτικών καρτών από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς ή στo 210 32 88 000.