Δικαιούχοι & Δικαιολογητικά

Εν’ υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ

(που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)

 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας μισθοδοσίας
 • Βεβαίωση του αρμόδιου Γραφείου Προσωπικού με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο δικαιούχος είναι εν υπηρεσία υπάλληλος φορέα εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ
  (Υπόδειγμα 1. Βεβαίωση για υπαλλήλους ή Υπόδειγμα 2. Βεβαίωση για υπαλλήλους ΝΠΔΔ που θα εκδίδεται από τον Φορέα)
 • Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*

Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί, συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας σύνταξης
 • Για τους απόστρατους αξιωματικούς & υπαξιωματικούς:
  • ΦΕΚ Αποστρατείας εκδιδόμενο από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
  • Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996) θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του δηλούντος
 • Για τους συνταξιούχους πολιτικούς υπαλλήλους:
  • Πράξη Συνταξιοδότησης που έχει εκδοθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ ή εναλλακτικά
  • ΦΕΚ συνταξιοδότησης εκδιδόμενο από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) & Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996) θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του δηλούντος.
 • Επιπλέον τα α,β, γ παρακάτω*

*α. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης στοιχείων Α.Φ.Μ.& Εισοδήματος:

 • Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)

*β. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης στοιχείων παρούσας διεύθυνσης κατοικίας:

 • Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)
 • Πρόσφατος Λογαριασμός Οργανισμού Παροχής Κοινής Ωφέλειας (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. , Λογαριασμός Κινητού Τηλεφώνου, Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία)

*γ. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης τηλεφώνου:

 • Λογαριασμός εταιρείας τηλεφωνίας ή Συμβόλαιο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ή Αντίγραφο Αίτησης Ταυτοποίησης Χρηστών Καρτοκινητής Τηλεφωνίας / Υπεύθυνη Δήλωση ή Λογαριασμός Κινητού Τηλεφώνου.

Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών που πιστοποιήσουν την ταυτότητα του Πελάτη, ισχύουν τόσο για νέους όσο και για υφιστάμενους Πελάτες της Τράπεζας, στα πλαίσια της επικαιροποίησης των στοιχείων Πελατών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.