Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

pistotiki-karta-aek-fc-mastercard Κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για τη χρηματοδότηση πρωτογενούς παραγωγής. Καλύπτει μέρος του κόστους παραγωγής προϊόντων αγροτικής εκμετάλλευσης. Δίνεται σε παραγωγούς που συνδέονται μέσω συμβολαίου με συγκεκριμένο αγοραστή της αγροτικής παραγωγής τους (Αγροτικό Συνεταιρισμό, Ομάδα Παραγωγών, Μεταποιητική Επιχείρηση κ.λπ.).
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
Νέους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 έως 75 ετών.
ΧΡΗΣΗ
Η χρήση της κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας και της εκτροφής του παραγωγού-προμηθευτή που χρηματοδοτείται
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η κάρτα χορηγείται χωρίς πρόσθετες διασφαλίσεις όπως υποθήκες, προσημειώσεις κτλ.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αποδεκτή στα POS που είναι εγκατεστημένα σε καταστήματα αγροεφοδίων και πρατηρίων καυσίμων της Τράπεζας Πειραιώς
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
Νέους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 έως 75 ετών.
ΧΡΗΣΗ
Η χρήση της κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας και της εκτροφής του παραγωγού-προμηθευτή που χρηματοδοτείται
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η κάρτα χορηγείται χωρίς πρόσθετες διασφαλίσεις όπως υποθήκες, προσημειώσεις κτλ.
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αποδεκτή στα POS που είναι εγκατεστημένα σε καταστήματα αγροεφοδίων και πρατηρίων καυσίμων της Τράπεζας Πειραιώς

Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης

Προϋποθέσεις χρηματοδότησης

Για να χρηματοδοτηθεί ο παραγωγός μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ο παραγωγός-προμηθευτής πρέπει να συνδέεται μέσω συμβολαίου με συγκεκριμένο αγοραστή της αγροτικής παραγωγής του (Αγροτικό Συνεταιρισμό, Ομάδα Παραγωγών, Μεταποιητική Επιχείρηση, κ.λπ.)
 • Ο αγοραστής να συνεργάζεται στα πλαίσια του προγράμματος με την Τράπεζα, η οποία να έχει εγκρίνει (εφόσον υπάρχει αίτημα της εταιρίας / συνεταιρισμού) Κεφάλαιο Κίνησης Ειδικού Σκοπού


Καλυπτόμενες δαπάνες

Σκοπός της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας είναι η χρηματοδότηση του παραγωγού για την κάλυψη μέρους του κόστους παραγωγής προϊόντων της αγροτικής του εκμετάλλευσης, μέσω της κάρτας Συμβολαιακής.


Η Τράπεζα Πειραιώς εγκρίνει πιστωτικό όριο στον παραγωγό-προμηθευτή, σύμφωνα με την παραγωγική του δυναμικότητα. Το πιστωτικό όριο καλύπτει κατά περίπτωση σημαντικό μέρος του κόστους στις εξής περιπτώσεις:
 • Εργατικά
 • Εφόδια
 • Καύσιμα
 • Ζωοτροφές
 • Αγορά ζώων αντικατάστασης
 • Αγορά & συντήρηση μικρο-εξαρτημάτων
 • Εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ γεωργικής χρήσης
 • Εξόφληση ΤΟΕΒ
 • Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ & ΕΛΓΑ


Πιστωτικό όριο

Το πιστωτικό όριο της Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας καθορίζεται από την Τράπεζα Πειραιώς.

Εξαρτάται από:

 • Την αξία της παραγωγής που θα παραδώσει ο παραγωγός-προμηθευτής στον αγοραστή, με τον οποίο συνδέεται μέσω συμβολαίου
 • Το κόστος των εισροών της αγροτικής παραγωγής του παραγωγού-προμηθευτή (δαπάνες αγροτικών εφοδίων, καύσιμα, αγορά ζωοτροφών του κ.ά.)Διάρκεια

Ίση με τη διάρκεια της καλλιεργητικής / γαλακτοκομικής περιόδου (με βάση το χρηματοδοτούμενο προϊόν). Μπορεί να ανανεωθεί υπό προϋποθέσεις.Επιτόκιο

Κυμαινόμενο για όλη τη διάρκεια του δανείου με βάση το δείκτη ΒΕΑ (Βασικό Επιτόκιο Αγροτών).

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν.128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,12% ή 0,60% με βάση την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του Αγρότη.Αποπληρωμή

Δεν απαιτούνται καταβολές από τον παραγωγό. Το χρεωστικό υπόλοιπο της κάρτας θα εξοφλείται αυτόματα με την εφάπαξ ή τις τμηματικές πληρωμές της αξίας α΄ ύλης που έχει παραδώσει ο παραγωγός στην μεταποιητική μονάδα.

Συγκεκριμένα, ο αγοραστής πιστώνει στο λογαριασμό του παραγωγού-προμηθευτή την αξία της παραγωγής που λαμβάνει κάθε φορά. Από την αξία αυτή παρακρατείται ποσό ή ποσοστό επί του ποσού πληρωμής, που καλύπτει την εξόφληση του χρεωστικού του υπολοίπου της κάρτας, μέχρι το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Το υπόλοιπο παραμένει διαθέσιμο στο λογαριασμό του παραγωγού-προμηθευτή.Δαπάνη εξέτασης αιτήματος

Ως εκάστοτε αναρτημένο τιμολόγιο της Τράπεζας.Εξασφαλίσεις

Δεν απαιτούνται προσημειώσεις ή υποθήκες. Μοναδική εξασφάλιση για την Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί το συμβόλαιο που συνάπτει ο παραγωγός-προμηθευτής με τον αγοραστή του.

Χρήση Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

Η χρήση της πίστωσης μέσω της Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας και της εκτροφής του παραγωγού-προμηθευτή που χρηματοδοτείται.

Συγκεκριμένα:

 • Για την αγορά γεωργικών εφοδίων – μέσω POS στα καταστήματα αγροεφοδίων που συνεργάζονται με την Τράπεζα Πειραιώς
 • Για την αγορά καυσίμων – μέσω POS τοποθετημένων σε συνεργαζόμενα με την Τράπεζα πρατήρια καυσίμων
 • Για την ανάληψη μετρητών – από οποιοδήποτε ΑΤΜ ή κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς
 • Για την αγορά ζωοτροφών – στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς με την προσκόμιση των απαραίτητων νομίμων εκδοθέντων παραστατικών επί πιστώσει. Με την προϋπόθεση ότι εκδότης του παραστατικού τηρεί λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς
 • Για την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ γεωργικής χρήσης
 • Για την εξόφληση ΤΟΕΒ
 • Για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ & ΕΛΓΑ
 • Για την κάλυψη εργατικού κόστους με την αγορά εργοσήμου

Δικαιολογητικά


 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την «Μεταποιητική/ Εμπορική Επιχείρηση» ή και πρόσθετο Συμφωνητικό αυτού
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ

  (Ειδικά για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ και τους νεοεισερχόμενους στον Αγροτικό τομέα δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα)
 • Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών κι αγροτικών εκμεταλλεύσεων