Βρείτε το αγροτικό δάνειο που σας ταιριάζει

 • ΣΚΟΠΟΣ • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα (γεωργοί και κτηνοτρόφοι), καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις). για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (HDB)
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Επαγγελματίες αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Για τα 2 πρώτα έτη το επιτόκιό επιδοτείται κατά 100% από το Ταμείο.
  Για τα επόμενα έτη, το επιτόκιο θα είναι μειωμένο κατά 50% λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφαλαίων του Ταμείου στο σχήμα της συγχρηματοδότησης.
  Η εισφορά Ν.128/75 υπολογίζεται στα κεφάλαια της τράπεζας και δεν επιδοτείται.
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  2 έως 5 έτη (συμπεριλαμβανομένης δυνατότητας περιόδου χάριτος έως 24 μήνες)
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Δεν λαμβάνονται εμπράγματες, παρά μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
  Το προϊόν προσφέρει προνομιακή τιμολόγηση, λόγω της άτοκης συνεισφοράς του 50% των κεφαλαίων από το Ταμείο
  Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα χρήσης επιδοτούμενων υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) μέσα από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα Συμβουλευτικές εταιρείες έως του ποσού των €300.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για:

  • Αρδευτικά συστήματα
  • Δεξαμενές
  • Νέες γεωτρήσεις και εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός για την επαναχρη-
   σιμοποίηση των υδάτων
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες,
  ηλικίας 18-70 ετών.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο ΒΕΑ
  πλέον Εισφοράς του Ν.128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Έως 10 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Από €5.000 έως €150.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Χρηματοδότηση αγροτών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών & μικρομεσαίων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με προνομιακούς όρους δανεισμού σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  • Αγρότες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μεταποίησης/ εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο

  με βάση το Euribor
  +
   spread
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Διάρκεια Δανείου: 2 έως 12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Μηνιαίες,
  • τριμηνιαίες,
  • εξαμηνιαίες
  • ετήσιες
   τοκοχρεολυτικές ή
   χρεολυτικές δόσεις
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  • Το Ταμείο παρέχει εγγύηση στο 80% του κεφαλαίου για κάθε δάνειο.
  • Μειωμένες εξασφαλίσεις
  • Προνομιακή Τιμολόγηση
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης για τους αγρότες που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κ.α.)

 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
  πλέον Εισφοράς του Ν.128/75
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Μέχρι 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Κεφαλαίου: από την καταβολή της επιχορήγησης

  Τόκων: ανά 6μηνο
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Από €5.000
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Βραχυπρόθεσμο Πιστοδοτικό Όριο μέσω Ανοιχτού Δανείου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου και με την καταβολή των επιδοτήσεων.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Έως €5.000.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού ή / και ζωικού κεφαλαίου & μηχανολογικού εξοπλισμού, αγορά/ ανέγερση / αποπεράτωση / βελτίωση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 19 - 50 ετών οι οποίοι θα απασχοληθούν στον Αγροτικό Τομέα και θα αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ. Ειδικά για νέους ηλικίας έως 40 ετών για την αγορά γης, δύναται να υπάρξει επιδότηση επιτοκίου έως και 100%
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Μέχρι 10 έτη για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

  Μέχρι 15 έτη για ανέγερση/βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων και αγορά γης

  Μέχρι 8 έτη για την αγορά φυτικού κεφαλαίου

  Μέχρι 6 έτη για την αγορά ζωικού κεφαλαίου

 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Από 5.000€ έως 500.000€ με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% του εκτιμώμενου κόστους της επένδυσης και έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Κεφάλαιο Κίνησης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών ενός αγρότη.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας
  18-70 ετών
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  ετήσια με δικαίωμα ανανέωσης για ένα έτος
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου κατά την διάρκεια ισχύος του Π.Ο και κατ’ ελάχιστο το 50% των εισπραττόμενων ενισχύσεων, πωλήσεων παραγωγής και λοιπών αποζημιώσεων.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  μέχρι το 90% του δικαιούμενου Π.Ο.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για:

  Αγορά καλλιεργήσιμης γης & γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

  Αγορά πάγιου εξοπλισμού

  Aνέγερση γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων

  Αγορά φυτικού ή/και ζωικού κεφαλαίου
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18-70 ετών.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ πλέον περιθωρίου
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Για χρηματοδότηση πάγιου εξοπλισμού: έως 10 έτη.

  Για χρηματοδότηση αγοράς γης, αγοράς / ανέγερσης γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων: έως 15 έτη

  Για χρηματοδότηση φυτικού κεφαλαίου: έως 8 έτη

  Για χρηματοδότηση ζωικού κεφαλαίου: έως 6 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Με μηνιαίες, 3μηνιαίες, 6μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

  από €5.000 με Μέγιστο Ποσοστό Χρηματοδότησης έως το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειωμένου ακινήτου

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Πιστοδοτικό όριο για την κάλυψη αναγκών της αγροτικής παραγωγής.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Νέους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 έως 75 ετών.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Διαρκεί όσο η καλλιεργητική / γαλακτοκομική περίοδος
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Το οφειλόμενο ποσό της κάρτας εξοφλείται
  είτε εφάπαξ
  είτε τμηματικά από τις πληρωμές της αξίας α΄ ύλης που έχει παραδώσει ο παραγωγός στην μεταποιητική μονάδα
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Εξαρτάται από την αξία της παραγωγής που θα παραδώσει στον αγοραστή, με τον οποίο έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης της παραγωγής του και το κόστος των εισροών της αγροτικής του παραγωγής.
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Δάνειο για αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή.
 • ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
  Αγρότες, Φυσικά Πρόσωπα, ηλικίας 18 - 65 ετών που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛ.Γ.Α.
 • ΕΠΙΤΟΚΙΟ
  Κυμαινόμενο με βάση το ΒΕΑ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Έως 6 έτη
 • ΤΡΟΠΟΣ
  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Οι τόκοι θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο, κάθε 30/06 και 31/12. Το κεφάλαιο του δανείου θα εξοφληθεί με το ποσό της εκχωρούμενης επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. και το εναπομείναν υπόλοιπο κεφάλαιο, σε περίπτωση χρηματοδότησης και της ίδιας συμμετοχής, θα αποπληρωθεί με την καταβολή ισόποσων χρεολυτικών δόσεων
 • ΥΨΟΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
  €2.000 - €170.000