ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια) Εταιρειών Διαχείρισης πέραν των Αντιπροσωπευόμενων

Α/Κ Μη Αvτιπροσώπευσης Διαχείρισης Διαθεσίμων / Standard Pricing

Α/Κ Μη Αvτιπροσώπευσης Διαχείρισης Διαθεσίμων / All in Pricing 

Α/Κ Μη Αvτιπροσώπευσης Διαχείρισης Διαθεσίμων / Λήψη Διαβίβαση

Α/Κ Ομολογιακά Μη Αvτιπροσώπευσης / Standard Pricing

Α/Κ Ομολογιακά Μη Αvτιπροσώπευσης / All in Pricing

Α/Κ Ομολογιακά Μη Αvτιπροσώπευσης / Λήψη Διαβίβαση

Α/Κ Μικτά Μη Αvτιπροσώπευσης / Standard Pricing

Α/Κ Μικτά Μη Αvτιπροσώπευσης / All in Pricing

Α/Κ Μικτά Μη Αvτιπροσώπευσης / Λήψη Διαβίβαση

Α/Κ Μετοχικά Μη Αvτιπροσώπευσης / Standard Pricing

Α/Κ Μετοχικά Μη Αvτιπροσώπευσης / All in Pricing

Α/Κ Μετοχικά Μη Αvτιπροσώπευσης / Λήψη Διαβίβαση

Α/Κ Ειδικού Τύπου Μη Αντιπροσώπευσης / Standard Pricing

Α/Κ Ειδικού Τύπου Μη Αντιπροσώπευσης / All in Pricing

Α/Κ Ειδικού Τύπου Μη Αντιπροσώπευσης / Λήψη Διαβίβαση