Πάγιες Εντολές Μεταφοράς Κεφαλαίων


Με τις Πάγιες Εντολές Μεταφοράς Κεφαλαίων ορίζετε εσείς τους όρους μεταφοράς των κεφαλαίων σας, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας
:


  • Εξυπηρέτηση επαναλαμβανόμενων Υποχρεώσεων: Ορίστε Πάγιες Εντολές μεταφοράς Σταθερού Ποσού (StandingOrders) για την εξυπηρέτηση της πληρωμής των επαναλαμβανόμενων υποχρεώσεών σας (πχ πληρωμή ενοικίου, συνδρομών κλπ), σε λογαριασμούς εντός της Τράπεζας Πειραιώς ή σε τρίτες τράπεζες

  • Έλεγχος και διαχείριση χρηματικών υπολοίπων στην Τράπεζα Πειραιώς: Ορίστε Πάγιες Εντολές μεταφοράς Υπολοίπου Λογαριασμού (BalanceOrders), για τη συγκέντρωση των κεφαλαίων σας σε ένα λογαριασμό (zero balancing), ή για την εξασφάλιση διατήρησης κάποιου ελάχιστου ή μέγιστου ποσού στους λογαριασμούς της επιχείρησής σας (target balancing)

  • Εξασφάλιση πληρωμής υποχρεώσεών σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό σας: Ορίστε Πάγια Εντολή μεταφοράς υπολοίπου Real-Time για να διασφαλίσετε την ομαλή και έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών σας (πχ πληρωμή επιταγής)Πού απευθύνεται

Η υπηρεσία Παγίων Εντολών Μεταφοράς Κεφαλαίων απευθύνεται σε εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν:

  • Τη συγκέντρωση των κεφαλαίων τους σε ένα λογαριασμό με σκοπό την καλύτερη διαχείριση & αξιοποίηση των διαθεσίμων τους

  • Την εξόφληση πάγιων ή έκτακτων υποχρεώσεων, χωρίς την ανάγκη παρακολούθησης των ημερομηνιών πληρωμής ή της επάρκειας υπολοίπου στον λογαριασμό τους.

Πλεονεκτήματα

  • Αυτοματοποίηση στην εξόφληση των υποχρεώσεών σας

  • Προγραμματισμός των μελλοντικών κινήσεων των λογαριασμών σας

  • Συγκέντρωση των διαθεσίμων σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας