Προγραμματίστε τις μεταφορές των κεφαλαίων της επιχείρησής σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Εναλλακτικός τρόπος διακίνησης ή/και συγκέντρωσης των κεφαλαίων σας (Cash Pooling) με τη χρήση μηνυμάτων SWIFT MT101.