Προγραμματίστε τη μελλοντική μεταφορά των κεφαλαίων σας οπουδήποτε στον κόσμο και με τους όρους που επιθυμείτε.
Εναλλακτικός τρόπος διακίνησης ή/και συγκέντρωσης των κεφαλαίων σας (Cash Pooling) με τη χρήση μηνυμάτων SWIFT MT101.