Εξειδίκευση στη Ναυτιλία


Η Ελληνική ναυτιλία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική αλλά και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Ο Πειραιάς αποτελεί μαζί με το Λονδίνο το κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας καθώς ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει περίπου το 19% του παγκόσμιου στόλου.


Η Ελληνική ναυτιλία μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

  • Την ποντοπόρο ναυτιλία που αφορά στη μεταφορά φορτίων με πλοία (πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, υγρού φορτίου, containers και άλλα περισσότερο εξειδικευμένα πλοία), και

  • Την ακτοπλοΐα που συνδέει την ηπειρωτική Ελλάδα με τα Ελληνικά νησιά και την Ιταλία. Λόγω της μορφολογίας της χώρας, η Ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί σημαντική δραστηριότητα με ευρείες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.


Η Εξειδίκευσή μας


Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων αποκτώντας κατ’ αρχήν τα Ελληνικά ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών Natwest και Credit Lyonnais και εν συνεχεία το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης. Η Διεύθυνση Ναυτιλιακής Τραπεζικής ενδυναμώθηκε περαιτέρω και με έμπειρα στελέχη από την αγορά. Το χαρτοφυλάκιο αναπτύχθηκε σταδιακά στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων πελατών της αλλά και της προσεκτικής προσέλκυσης νέων.

Οι ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς αφορούν κυρίως στη χρηματοδότηση πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας (€2,5 δις) και σε μικρότερο βαθμό τη χρηματοδότηση επιβατηγού ναυτιλίας (€0,33 δις).Στελέχωση από Ειδικούς

Στόχος της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Τραπεζικής είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με επιλεγμένους πελάτες, οι οποίες θα αποβούν προσοδοφόρες και για τις δύο πλευρές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ποιότητα των σχέσεων και η αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη στήριξη της στους ναυτιλιακούς πελάτες της απέναντι στις διακυμάνσεις των ναυλαγορών, προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

  • κάθε μορφής μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση προς ναυτιλιακούς ομίλους ή εταιρείες για την αγορά / ναυπήγηση πλοίου(ων) και /ή για Κεφάλαιο Κίνησης,

  • την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών,

  • FX lines, Interest Rate Swaps, Bunker Swaps (derivatives).


Παράλληλα προσφέρει μέσω του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού του Ναυτιλιακού της Καταστήματος λοιπές εργασίες όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :

  • τη διαχείριση των διαθεσίμων των εταιρειών ή / και των φορέων τους,

  • την κίνηση κεφαλαίων (εμβάσματα),

  • τις πράξεις συναλλάγματος και επιτοκίων,

  • τους λογαριασμούς μισθοδοσίας,

  • την έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών.