Δικαιούχοι & Δικαιολογητικά

Εν’ υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ

(που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)

 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας μισθοδοσίας
 • Βεβαίωση του αρμόδιου Γραφείου Προσωπικού με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο δικαιούχος είναι εν υπηρεσία υπάλληλος φορέα εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ
  (Υπόδειγμα 1. Βεβαίωση για υπαλλήλους ή Υπόδειγμα 2. Βεβαίωση για υπαλλήλους ΝΠΔΔ που θα εκδίδεται από τον Φορέα)
 • Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*

Μέλη οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)

του εν’ ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν’ υπηρεσία πολιτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του μέλους της οικογένειας που ανήκει στο προσωπικό ενόπλων δυνάμεων (εν' ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και εν’ υπηρεσία πολιτικό προσωπικό)
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο δημόσιο έγγραφο (με βάση το οποίο να προκύπτει η σχέση με τον δικαιούχο της προσφοράς)
 • Εφόσον το συνδεδεμένο μέλος είναι εν υπηρεσία πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, βεβαίωση του αρμόδιου γραφείου προσωπικού με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο δικαιούχος είναι εν υπηρεσία υπάλληλος φορέα εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ (Υπόδειγμα 1. Βεβαίωση για υπαλλήλους Υπόδειγμα 2. Βεβαίωση για υπαλλήλους ΝΠΔΔ που θα εκδίδεται από τον Φορέα)
 • Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*

των αποθανόντων εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του μέλους της οικογένειας που ανήκε στο προσωπικό ενόπλων δυνάμεων
 • ΦΕΚ Αποστρατείας **
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο δημόσιο έγγραφο (με βάση το οποίο να προκύπτει η σχέση με τον δικαιούχο της προσφοράς)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996), θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του δηλούντος μέλους της οικογένειας που ανήκε στο προσωπικό ενόπλων δυνάμεων
 • Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*

**Δεν ζητείται από τους δικαιούχους να το προσκομίσουν εκ νέου εφόσον το έχει προσκομίσει ο απόστρατος ήδη στην Τράπεζα.

του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας σύνταξης (εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει τη σύνταξη του αποθανόντος)
 • ΦΕΚ Αποστρατείας
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο δημόσιο έγγραφο (με βάση το οποίο να προκύπτει η σχέση με τον δικαιούχο της προσφοράς)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996), θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του δηλούντος
 • Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*

Απόστρατοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί, συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας σύνταξης
 • Για τους απόστρατους αξιωματικούς & υπαξιωματικούς:
  • ΦΕΚ Αποστρατείας εκδιδόμενο από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
  • Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996) θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του δηλούντος
 • Για τους συνταξιούχους πολιτικούς υπαλλήλους:
  • Πράξη Συνταξιοδότησης που έχει εκδοθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ ή εναλλακτικά
  • ΦΕΚ συνταξιοδότησης εκδιδόμενο από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) & Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996) θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του δηλούντος.
 • Επιπλέον τα α,β, γ παρακάτω*

Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών

Μέλη των ορφανικών οικογενειών (σύζυγοι και τέκνα) των θανόντων εν υπηρεσία στρατιωτικών

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας σύνταξης, εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει τη σύνταξη του αποθανόντος
 • Ατομική βεβαίωση που θα εκδίδεται από το αρμόδιο γραφείο εκάστου ΓΕ η οποία θα βεβαιώνει την ημερομηνία διαγραφής του θανόντος
  ή
  ΦΕΚ Αποστρατείας εκδιδόμενο από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) όπου υφίσταται
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο δημόσιο έγγραφο (με βάση το οποίο να προκύπτει η σχέση με το πρόσωπο που ανήκε στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996) θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του δηλούντος (Υπόδειγμα 3. Υπεύθυνη Δήλωση).
 • Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*

Εθνοφύλακες

(που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ ή στο Κοινό Σώμα ΓΕΕΘΑ)

 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Βεβαίωση του αρμόδιου Γραφείου Προσωπικού με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο δικαιούχος ανήκει στις δυνάμεις της Εθνοφυλακής (Υπόδειγμα 4. Βεβαίωση για Εθνοφύλακες).
 • Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*

*α. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης στοιχείων Α.Φ.Μ.& Εισοδήματος:

 • Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)

*β. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης στοιχείων παρούσας διεύθυνσης κατοικίας:

 • Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)
 • Πρόσφατος Λογαριασμός Οργανισμού Παροχής Κοινής Ωφέλειας (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. , Λογαριασμός Κινητού Τηλεφώνου, Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία)

*γ. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης τηλεφώνου:

 • Λογαριασμός εταιρείας τηλεφωνίας ή Συμβόλαιο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ή Αντίγραφο Αίτησης Ταυτοποίησης Χρηστών Καρτοκινητής Τηλεφωνίας / Υπεύθυνη Δήλωση ή Λογαριασμός Κινητού Τηλεφώνου.

Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών που πιστοποιήσουν την ταυτότητα του Πελάτη, ισχύουν τόσο για νέους όσο και για υφιστάμενους Πελάτες της Τράπεζας, στα πλαίσια της επικαιροποίησης των στοιχείων Πελατών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.