Προθεσμιακή Κατάθεση Πειραιώς Μέγας

Η προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Μέγας είναι ένας συνδυασμός προθεσμιακής κατάθεσης σε ευρώ και επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια. Εσείς επιλέγετε την κατανομή του κεφαλαίου σας σε προθεσμιακή κατάθεση και αμοιβαία κεφάλαια, τη διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης και το είδος των αμοιβαίων κεφαλαίων.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
σταθερό

στην προθεσμιακή κατάθεση
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
10.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
 • Καταθέτες με διάθεση για ρίσκο
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Υψηλή απόδοση στην προθεσμιακή κατάθεση
 • Δυνατότητα ρευστοποίησης μεριδίων
 • Ευέλικτα χαρακτηριστικά
ΕΠΙΤΟΚΙΟ
σταθερό

στην προθεσμιακή κατάθεση
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
10.000
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΚΩΝ
στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ
 • Καταθέτες με διάθεση για ρίσκο
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 • Υψηλή απόδοση στην προθεσμιακή κατάθεση
 • Δυνατότητα ρευστοποίησης μεριδίων
 • Ευέλικτα χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήματα

Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων

Με την προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Μέγας εξασφαλίζετε σταθερό υψηλό επιτόκιο στην προθεσμιακή κατάθεσή σας. Παράλληλα, επενδύοντας μέρος του κεφαλαίου σας σε επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια, επιδιώκετε ανταγωνιστικές αποδόσεις.

Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στο προϊόν, ανέρχεται σε 10.000.

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.Κατανομή κεφαλαίου όπως θέλετε

Η προθεσμιακή κατάθεση και τα αμοιβαία κεφάλαια λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Εσείς επιλέγετε πώς θα τοποθετηθεί το κεφάλαιό σας:


 1.   Κατανομή σε προθεσμιακή κατάθεση / αμοιβαία κεφάλαια

  • 50% / 50%
  • 70% / 30%

 2.   Διάρκεια προθεσμιακής κατάθεσης

         6 ή 12 μήνες


 3.  Είδος αμοιβαίων κεφαλαίων

  • Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια
  • Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια
  • Μικτά αμοιβαία κεφάλαιαΔυνατότητα ρευστοποίησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ρευστοποιήσετε μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων σας. Δεν επηρεάζεται το επιτόκιο της προθεσμιακής κατάθεσης, ούτε χρειάζεται να την προεξοφλήσετε ταυτόχρονα.Δυνατότητα προεξόφλησης προθεσμιακής κατάθεσης

Εάν χρειαστείτε τα χρήματα που έχετε δεσμεύσει στην προθεσμιακή κατάθεση πριν τη λήξη της, μπορείτε να την προεξοφλήσετε, αλλά μόνο ολικά. Δεν χρειάζεται να ρευστοποιήσετε παράλληλα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων σας. Επιβαρύνεστε όμως με το προβλεπόμενο κόστος προεξόφλησης, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

2% x Κεφάλαιο που προεξοφλείται x υπολειπόμενες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης / 360 (ημέρες)

Το κόστος προεξόφλησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων της προθεσμιακής κατάθεσης.

Η προεξόφληση της προθεσμιακής πραγματοποιείται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Απόδοση

Προθεσμιακή κατάθεση

Το επιτόκιο είναι υψηλό και σταθερό για όλη τη διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσής σας.

Εξαρτάται από την κατανομή του κεφαλαίου σας σε προθεσμιακή κατάθεση και αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και τη διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης.

Οι τόκοι στην προθεσμιακή κατάθεση Πειραιώς Μέγας αποδίδονται στη λήξη της.

Πατήστε εδώ για τα επιτόκια.

Τα επιτόκια καταθέσεων είναι μικτά ετησιοποιημένα και ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς. Στο ποσό των τόκων παρακρατείται και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο φόρος 15%.

Αμοιβαία κεφάλαια

Η τοποθέτηση σε αμοιβαία κεφάλαια έχει ρίσκο, οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες και εξαρτώνται από την πορεία των αγορών στις οποίες επενδύουν.

Κατά τη συμμετοχή στα Αμοιβαία Κεφάλαια εφαρμόζεται προμήθεια ανάλογα με το είδος αυτών.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ Ε.Ε.Μ.Κ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ